Bezpečnostné pokyny, Danger warning warning warning danger danger – IKA RO 15 User Manual

Page 33

Advertising
background image

33

>100 mm

>100 mm

>100 mm

obr. 2

Bezpečnostné pokyny

SK

Pre vašu ochranu
Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zari-

adenia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

• Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochra-
nu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.
• Sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s kontaktom pre ochranný vodič).

Pozor – magnetické pole!

Pozor na účinky magnetického poľa

(kardiostimulátory, dátové nosiče ...).

RT

Nebezpečenstvo popálenia!

Pozor pri dotyku častí telesa a ohrievacej

dosky. Ohrievacia doska môže mať viac ako 125 °C. Pozor - zvyškové
teplo po vypnutí.

RT

• Sieťovy kábel sa nesmie dotýkať ohrie-

vanej ukladacej dosky.

• Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajúce triede
nebezpečenstva upravovaného média. Nedodržaním tejto požia-
davky vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:
- Odstrekujúcich kvapalín
- Vymršťovania dielcov
- Uvoľnovanie toxických alebo horľavých plynov.
• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý,
suchý a nehorľavý povrch.
• Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenstvo
nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.
• Rýchlosť otáčania zvyšujte pomaly.
• Rýchlosť otáčania znížte, ak
- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania
- chod zariadenia začína byť nepokojný
- ak sa hýbe nádoba na odkladacej plošine.

RT

Pozor! Týmto zariadením možno

spracovávať resp. ohrievať iba médiá,

ktorých bod vzplanutia je vyšší ako 180 °C
Nastavená bezpečnostná obmedzovacia teplota musí byť vždy
najmenej o 25 °C nižšia ako je teplota horenia použitého média.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené

nebezpečenstvo v súvislosti

- s horľavými materiálmi,

- s prasknutím skla,

- s príliš vysokou hladinou náplne,

- s horľavými médiámi s nízkou teplotou varu,
- s nesprávnym dimenzovaním nádoby,
- s nestabilným postavením nádoby.
• Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
• Pri vysokých rýchlostiach otáčania sa ukladacia doska môže
zohrievať hnacími magnetmi aj keď ohrev nie je zapnutý.
• Choroboplodné materiály spracovávajte iba v uzavretých nádobách a s vhod-
nou odsávacou ventiláciou. S prípadnymi otázkami sa obracajte na IKA.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v pros-

tredí s nebezpečenstvom výbuchu.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých

zvýšenie energie pri úp-rave nespôsobu-

je žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre

ostatné príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.
• Dodržiavajte návod na obsluhu prídavných zariadení.
• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré
sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.
• Diely príslušenstva musia byť bezpečne spojené so zariadením a nes-
mú sa samovoľne uvoľniť. Tažisko nadstavby sa musí nachádzať vnútri
odkladacej plochy.
• Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica.
• Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vytiahnutím
vidlice zo zásuvky.
• Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť ľahko prístupná.
• Častice z rotujúcich dielov prídavných zariadení sa v dôsledku oderu
môžu dostať do spracovávaného média.
• Pri použití magnetických tyčiniek s plášťom z PTFE dodržiavajte nasle-
dujúce pravidlá: Ku chemickým reakciám PTFE dochádza v kontak-
te s roztavenými alebo rozpustenými alkalickými kovmi a kovmi alka-
lických zemín, a takisto s jemnozrnnými práškovými kovmi 2. a 3.
skupiny periodickej sústavy pri teplotách nad 300 °C - 400 °C. Napá-
da ho iba elementárny fluór, chloridfluorid a alkalické kovy, haloge-
nované uhľovodíky majú reverzibilný napučiavací účinok.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann”, diel 19)

Na ochranu zariadenia
• Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.
• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku za-riadenia.
• Zariadenie nezakrývajte – ani čiastočne – napr. kovovými doskami
ani fóliami. Nedodržanie tohto požiadavku má za následok prehriatie.
• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo príslušenstva.
• Dbajte na čistotu ukladacej dosky.
• Rešpektujte minimálne odstupy medzi zariadeniami, medzi
zariadením a stenou a nad nadstavbou (min. 800 mm), (obr. 2).

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: