Ohutusjuhised, Danger warning warning warning danger danger – IKA RO 15 User Manual

Page 34

Advertising
background image

34

Ohutusjuhised


Teie kaitseks
Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult

läbi ja järgige ohutusnõudeid.

• Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimise
eeskirju.
• Pistik peab olema maandatud (kaitsega pistik).

Tähelepanu – magnetism!

Arvestage magnetvälja mõjuga (süd-

amestimulaator, andmekandja ...).

RT

Põletusoht!

Ettevaatust korpuse osade ja kütteplaadi

puutumsel. Kütteplaat võib kuumeneda üle 125 °C. Jälgige pärast
väljalülitamist jääksoojust.

RT

• Ärge laske toitekaablit vastu kütteplaati

puutuda

• Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava vahendi
ohu-klassile. Vastasel korral esineb oht, mis tuleneb:
- vedelike pritsimisest
- osade väljaviskamisest
- mürgiste või põlevate gaaside vabanemisest.
• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemiskindlale,
kuivale ja tulekindlale pinnale.
• Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke
kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.
• Suurendage pikkamööda pöörete arvu.
• Vähendage pöörete arvu, kui
- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja
- seade töötab ebaühtlaselt
- anum liigub plaadil.

RT

Tähelepanu! Selle seadmega tohib töö-

delda või kuumutada vaid meediume, mille

süttimispunkt on kõrgem kui 180 °C.

Sisestatud ohutu temperatuuripiir peab olema alati vähemalt
25 °C võrra madalam kasutatava aine pölemispunktist.

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb

- kergesti süttivatest materjalidest

- klaasi purunemisest

- madalal keemistemperatuuril pölevatest ainetest
- anuma valedest mõõtmetest
- meediumi liiga kõrgest tasemest anumas
- anuma ebaturvalisest asukohast.
• Töö käigus võib seade kuumeneda.
• Mootori magnet võib suurtel pööretel plaati soojendada ka ilma
kuumutamisrežiimita.
• Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid suletud anumates
selleks ette nähtud tõmbekapis. Küsimuste korral pöörduge
palun IKA poole.

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtli-

kus keskkonnas, ohtlike ainetega ja vee

all.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille

puhul töötlemisest tin-gitud energia and-

mine on kindel. See kehtib ka teiste

energiaal-likate, näiteks valguskiirguse puhul.
• Jälgige lisatarvikute kasutusjuhiseid.
• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu
peatükis “Lisaosad”.
• Lisatarvikute osad peavad olema seadmega kindlalt ühendatud
ega tohi iseenesest lahti tulla. Konstruktsiooni raskuskese peab
asuma plaadi mõõtmete piirides.
• Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
• Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes toitekaablist või
seadme pistikust tõmmates.
• Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks olema hõlpsasti
kättesaadav ja ligipääsetav.
• Pöörlevate masinaosade puru võib sattuda töödeldavasse
ainesse.
• PTFEga kaetud magnetpulkade kasutamisel tuleb silmas pidada
järgmist:
PTFE keemilised reaktsioonid tekivad kokkupuutel sulatatud või
lahustatud leelismetallide ja leelismuldmetallidega ning perioo-
dilisustabeli 2. ja 3. rühma metallide pulbritega temperatuuri-
del üle 300–400 °C. Vaid elementaarne fluor, kloorfluoriid ja
leelismetallid reageerivad, halogeensüsivesinikud mõjuvad
paisutavalt.

(Allikas: Römpps Chemie-Lexikon (keemialeksikon) ja ”Ulmann” kd 19)

Seadme kaitseks
• Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
• Ärge katke seadet kinni, ka osaliselt mitte, nt metallplaatide või
kiledega. Tagajärjeks on ülekuumenemine.
• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Jälgige, et plaat oleks puhas.
• Jälgige nõutud minimaalseid kauguseid seadmete vahel, sead
me ja seina ning konstruktsiooni kohal (vähemalt 800 mm),
(Fig. 2).

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Fig. 2

ET

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: