IKA Color Squid User Manual

Page 18

Advertising
background image

• Na een onderbreking in de elektrische voeding begint het

apparaat vanzelf weer te werken.

• Eventueel kunnen er slijtdeeltjes van de draaiende onder-

delen in het bewerken medium terecht komen.

• Bij gebruik van magneetstaven met PTFE-coating moet op

het volgende wordem gelet:

Chemische reacties door PTFE

ontstaan bij contact met gesmolten of opgeloste alkali- en
aardalkalimetalen, alsmede met fijndelige poeders van meta-
len uit de 2e en 3e groep van het periodensysteem bij tem-
peraturen van boven de 300 °C - 400 °C. Alleen elementair
flour, chloortrifluoride en alkalimetalen tasten het aan.
Halogeenkoolwaterstoffen werken reversibel opborrelend.

(Bron: Römpps Chemie-Lexikon en „Ullmann“ band 19)

Voor de bescherming van het apparaat

• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet ove-

reen stemmen met de netspanning.

• Het apparaat geheel noch gedeeltelijk afdekken, b.v. met

metalen platen of folie. Hierdoor zou oververhitting ont-
staan.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen
stoten of slaan.
• Let erop dat het blad schoon gehouden wordt.

• Verlaag het toerental als

- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
- unruhiger Lauf auftritt
- de houder op het blad van het apparaat beweegt.

• Let op gevaar door

- brandbare materialen
- brandbare media met een lage kooktemperatuur
- houders van een onjuiste maat
- te hoog vulniveau van het medium
- onveilige stand van de houder.

• Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
• Verwerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in geslo-

ten houders, onder een geschikte afzuiging. Als u vragen
heeft, gelieve contact op te nemen met

IKA.

• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevin-

gen, met gevaalijke stoffen of onder water.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken

veroorzaakte energie-inbreng geen problemen met zich
mee zal brengen. Dit geldt ook voor andere energie-
inbrengen, b.v. door lichtstraling.

• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de

accessoires die beschreven worden in het hoofdstuk
“Accessoires”

• Het zwaartepunt van de opbouw moet binnen het blad van

het apparat liggen.

• Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet worden

afgekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker van het
apparaat uit het stopcontact te trekken.

• De contactdoos voor de aansluiting op het voedingsnet

moet gemakkelijk te bereiken zijn.

18

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 18

Advertising
This manual is related to the following products: