IKA Color Squid User Manual

Page 35

Advertising
background image

35

• Častice z rotujúcich dielov prídavných zariadení sa v dôs-

ledku oderu môžu dostať do spracovávaného média.

• Pri použití magnetických tyčiniek s plášťom z PTFE dodrž-

iavajte nasledujúce pravidlá:

Ku chemickým reakciám

PTFE dochádza v kontakte s roztavenými alebo rozpuste-
nými alkalickými kovmi a kovmi alkalických zemín, a taki-
sto s jemnozrnnými práškovými kovmi 2. a 3. skupiny
periodickej sústavy pri teplotách nad 300 °C - 400 °C.
Napáda ho iba elementárny fluór, chloridfluorid a alkalické
kovy, halogenované uhľovodíky majú reverzibilný napučia-
vací účinok.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann”, diel 19)

Na ochranu zariadenia

• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štít-

ku za-riadenia.

• Zariadenie nezakrývajte – ani čiastočne – napr. kovovými

doskami ani fóliami. Nedodržanie tohto požiadavku má za
následok prehriatie.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo

príslušenstva.

• Dbajte na čistotu ukladacej dosky.

ET

Teie kaitseks

• Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi

ja järgige ohutusnõudeid.

• Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse

vältimise eeskirju.

• Tähelepanu – magnetism!

Arvestage magnetvälja mõjuga (süd-amestimu-
laator, andmekandja ...).

• Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava

vahendi ohuklassile. Vastasel korral esineb oht, mis tule-
neb:

- vedelike pritsimisest
- osade väljaviskamisest
- mürgiste või põlevate gaaside vabanemisest.

• Seadet võib kasutada vaid originaalpistikuga.
• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libise-

miskindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Seadme plaat oleks puhtad ja kahjustamata.
• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade või-

malikke kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

• Vähendage pöörete arvu, kui

- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja
- seade töötab ebaühtlaselt
- anum liigub plaadil.

Ohutusjuhised

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 35

Advertising
This manual is related to the following products: