IKA Color Squid User Manual

Page 30

Advertising
background image

30

• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a

příslušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součá-
sti.

• Snižte otáčky, když

- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje

z nádoby,

- vzniká neklidný chod,
- nádoba se na odkládací desce pohybuje.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem

- zápalných materiálů,
- hořlavých médií s nízkou teplotou varu
- rozbití skla
- chybných rozměrů nádoby,
- příliš vysoké hladiny náplně média,
- nestabilního postavení nádoby.

• V provozu se může přístroj zahřívat.
• Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v

zavřených nádobách při zajištění vhodného odtahu. Pokud
byste měli jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na firmu
IKA.

• Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbu-

chem, s nebezpečnými látkami a pod vodou.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem

zpracování neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou
energii, např. vlivem ozáření světlem.

• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které

je popsáno v kapitole “Příslušenství”.

• Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová

zástrčka přítroje.

• Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí

pouze vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.

• Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být lehce dosa-

žitelná a přístupná.

• Po přerušení přívodu napájení se přístroj opět samostatně

rozeběhne.

Do zpracovávaného média se může dostat oděr z

otáčejících se částí příslušenství.

• U aplicací s magnetickými tyčinkami s pláštěm z PTFE
dbejte laskavě následujících pravidel:

Chemické reakce

materiálu PTFE vznikají ve styku s roztavenými nebo rozpu-
štěnými alkalickými kovy a kovy alkalických zemin a dále s
jemnozrnnými prášky kovů z 2. a 3. skupiny periodické sou-
stavy při teplotách vyšších než 300 °C – 400 °C. Materiál
napadají jen elementární fluor, chlorid fluorid a alkalické
kovy, halogenové uhlovodíky působí reversibilně bobtnavě.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann” svazek 19)

Na ochranu p

řístoje

• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s
napětím elektrické sítě.
• Přístroj ani částečně nezakrývejte například kovovými des-

kami ani fóliemi. Následkem je přehřívání.

• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na

příslu-šenství.

• Dbejte na čistou instalační desku.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 30

Advertising
This manual is related to the following products: