IKA Color Squid User Manual

Page 29

Advertising
background image

29

łatwo dostępnym miejscu.

• Po ewentualnej przerwie w dostawie prądu urządzenie

uruchomi się samoczynnie.

• Cząstki powstające w wyniku ścierania obracających się

części elementów dodatkowych może przedostać się do
obrabianego preparatu.

• Podczas korzystania z mieszadełek magnetycznych z

powłoką teflonową należy wziąć pod uwagę co następu-
je:

Teflon wchodzi w reakcje chemiczne w zetknięciu z roz-

topionymi lub rozpuszczonymi metalami alkalicznymi i
metalami ziem alkalicznych, a także z bardzo rozdrobnio-
nymi proszkami metali grupy 2 i 3 układu okresowego w
temperaturze powyżej 300 °C - 400 °C. Agresywność che-
miczną wobec teflonu wykazują tylko fluor elementarny,
fluorochlorki i metale alkaliczne, a węglowodory chlorow-
copochodne wykazują odwracalne działanie spęczniające.

(zródło: Römpps Chemie-Lexikon i ”Ulmann”, tom 19)

Ochrona urz

ądzenia

• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej

musi się zgadzać z napięciem sieciowym.

• Nie wolno przykrywać urządzenia nawet częściowo, np.

metalową płytką lub folią. Spowodowałoby to przegrza-
nie.

• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Płytę roboczą należy utrzymywać w czystości.

CS

K Va

ší ochraně

• Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtě-

te návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní poky-
ny.

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny

příslušné pracovníky.

• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyš-

kolený personál.

• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro

zajištění bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábra-
ny.

• Pozor - magnetismus! Mějte na paměti účinky

magnetického pole (kardiostimulátory, nosiče
dat …).

• Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou

nebez pečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohro-
žení vlivem:

- vystřikování kapalin,
- vymrštěním součástí,
- nebezpečí uvolnování jedovatých nebo hořlavých plynů.

• Přístroj se smí provozovat pouze s originálním síťovym

zdrojem.

• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluz-

nou, suchou a ohnivzdornou plochu.

• Instalační musejí být čisté a nepoškozené.

Bezpečnostní upozornění

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 29

Advertising
This manual is related to the following products: