IKA Color Squid User Manual

Page 22

Advertising
background image

22

• Sæt omdrejningstallet ned, hvis

- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrej-

ninstal

- apparatet kører uroligt
- beholderen bevæger sig på oppstillingspladen.

• Vær opmærksom på farer, som skyldes

- antændelige materialer
- brændbare medier med lav kogetemperatur
- forkerte mål på beholderen
- for højt påfyldningsniveau af mediet
- ustabilitet af beholderen.

• Apparatet kan blive varmt under driften.
• Sygdomsfremdkaldende materialer må kun bearbejdes i

lukkede beholdere under et egnet aftræk. Henvend dem
til IKA, hvis de har spørgsmål.

• Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosions-

fare, med farlige stoffer og under vand.

• Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved

bearbejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for
anderen energitilførsel, f.eks. fra lys.

• Der ka kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som

beskrives i kpitlet „Tilbehør“.

• Opstillingens tyngdepunkt skal ligge inden for opstillings-

pladen.

• Apparatet kobles kun fra strømnettet, hvis netstikket hhv.

apparatets stik trækkes ud.

• Stikdåsen til netledningen skal være let tilgængelig.
• Apparatet starter igen af sig selv efter en afbrydelse af

strømforsyningen.

• Småpartikler fra roterende tilbehørsdele kan måske

komme ind i det medium, der skal bearbejdes.

Beskyttelsesforanstaltninger

• Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær

opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.

• Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgæn-

geling for alle.

• Kontróller, at kun uddannet personale arbejder med appa-

ratet.

• Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og

bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af
uheld.

• OBS - magnetisme! Der skal tages hensyn til
magnetfeltets effekter (hjertepacemakere, data-
medier...).

• Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af

det medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare
p.g.a.
- stænk af væsker
- dele, der slynges ud
- frigørelse af toksiske eller brændbare gasser.

• Apparatet mæ kun anvendes sammen med den oprindeli-

ge netadapter.

• Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsik-

ker, tør og idfast overflade .

• Apparates opstillingspladen skal være rene og ubeskadi-

gede.

• Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver

anvendelse.

Sikkerhedshenvisninger

DA

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 22

Advertising
This manual is related to the following products: