IKA Color Squid User Manual

Page 36

Advertising
background image

36

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb

- kergesti süttivatest materjalidest
- madalal keemistemperatuuril pölevatest ainetest
- anuma valedest mõõtmetest
- meediumi liiga kõrgest tasemest anumas
- anuma ebaturvalisest asukohast.

• Töö käigus võib seade kuumeneda.
• Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid suletud

anumates selleks ette nähtud tõmbekapis. Küsimuste kor-
ral pöörduge palun IKA poole.

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas,

ohtlike ainetega ja vee all.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemi-

sest tingitud energia andmine on kindel. See kehtib ka tei-
ste energiaallikate, näiteks valguskiirguse puhul.

• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on

juttu peatükis “Lisaosad”.

• Konstruktsiooni raskuskese peab asuma plaadi mõõtmete

piirides.

• Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes toitekaablist

või seadme pistikust tõmmates.

• Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks olema

hõlpsasti kättesaadav ja ligipääsetav.

• Pärast voolukatkestust hakkab uuesti ise tööle.
• Pöörlevate masinaosade puru võib sattuda töödeldavasse

ainesse.

• PTFEga kaetud magnetpulkade kasutamisel tuleb silmas

pidada järgmist:

PTFE keemilised reaktsioonid tekivad

kokkupuutel sulatatud või lahustatud leelismetallide ja lee-
lismuldmetallidega ning perioodilisustabeli 2. ja 3. rühma
metallide pulbritega temperatuuridel üle 300–400 °C. Vaid
elementaarne fluor, kloorfluoriid ja leelismetallid reageeri-
vad, halogeensüsivesinikud mõjuvad paisutavalt.

(Allikas: Römpps Chemie-Lexikon (keemialeksikon) ja ”Ulmann” kd 19)

Seadme kaitseks

• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pin-

gele.

• Ärge katke seadet kinni, ka osaliselt mitte, nt metallplaa-

tide või kiledega. Tagajärjeks on ülekuumenemine.

• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Jälgige, et plaat oleks puhas.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 36

Advertising
This manual is related to the following products: