IKA Color Squid User Manual

Page 23

Advertising
background image

Personlig sikkerhet

• Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke appa-

ratet, og følg sikkerhetsanvisningene.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med appara-

tet.

• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt fors-

kriftene for helse, milijø og sikkerhet.

• Advarsel - magnetisme! Vær spesielt forsiktig
med virkningene av magnetfeltet (by-pass, data-
medium...).

• Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fareklassen

til mediumet som skal bearbeides. Ellers kan det være far
for:
- væskesprut og fordamping
- deler som slynges ut
- frigjøring av giftige eller brennbare gasser.

• Apparatet må bare brukes med den originale kontakt-

nettadapteren.

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og.

brann bestanding overflate.

• Underlagsflata pø apparatet ma väre rene og uskadde.
• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med

tanke på skader. Skadde deler skal ikke brukes.

• Reduser hastigheten hvis

- mediumet skvetter ut av beholderen som en følge av for

høy hastighet

- det oppstar ujevn gange
- beholderen beveger seg på underlaget.

23

• Ved anvendelse af PTFE-indkapslede magnetpinde skal der

tages hensyn til følgende:

Der optr

æder kemiske reaktioner

fra PTFE ved ein kontakt med smeltende eller opl

øste alka-

liske metaller og alkaliske jordmetaller samt med findelte
pulvere af metaller af periodesystemets 2. og 3. gruppe
ved temperaturer over 300°C - 400 °C.
Kun element

ært fuor, klortrifluorid og alkalimetaller angriber

det, halogenkulbrinter virker reversibelt opsvulmende.

(Kilde: Rømpps kemi-lexikon og „Ullmann“, bind 19)

Beskyttelse af apparatet

• Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens

med netspændingen.

• Hverken hele apparatet eller dele af det må tildækkes,

f.eks. med metalplader eller -folier. Resultatet vil være
overophedning.

• Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller

slag.

• Sørg for, at opstillingspladen er ren.

NO

Sikkerhedsanvisninger

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 23

Advertising
This manual is related to the following products: