IKA Color Squid User Manual

Page 39

Advertising
background image

39

• Pavojų kelia:

- degios medžiagos
- degios terpės, kuriū užvirimo temperatūra yra žema
- netinkamai nustatyti indo matmenys
- per didelis terpės kiekis
- nesaugiai pastatytas indas.

• Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
• Ligas sukeliančias medžiagas perdirbkite uždaruose indu-

ose tik esant tinkamai ištraukiamajai ventiliacijai. Iškilus
klausimams prašom kreiptis į IKA.

• Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingo-

mis medžiagomis ir po vandeniu.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskir-

tų energija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virs-
mams, pvz., patekus šviesos spinduliams.

• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašy-

tus skyriuje “Priedai”.

• ļrenginio svorio centras turi būti plokštelės ribose.
• Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus

elektros tinklo / prietaiso kištuką.

• Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai pasiekiamo-

je vietoje.

• Nutrūkus elektros energijos tiekimui, prietaisas pradeda

veikti automatiškai.

• Kartais į terpę gali patekti dylančios besisukančių priedų

dalelės.

• Naudojant PTFE dengtus magnetinius strypelius būtina

atsižvelgti į tai, kad:

cheminės PTFE reakcijos įvyksta

esant kontaktui su išlydytais arba ištirpusiais šarminiais
arba žemės šarminiais metalais, taip pat su smulkiais peri-
odinės sistemos 2 ir 3 grupės metalų milteliais esant
aukštesnei nei 300 °C - 400 °C temperatūrai. Šį termopla-
stą gali pažeisti elementarusis fluoras, chloro fluoridas ir
šarminiai metalai, halogeniniai angliavandeniliai, kurių brin-
kinantis poveikis yra grįžtamas.

(Šaltinis: Römpps “Chemie-Lexikon” ir “Ulmann” 19 tomas)

Nor

ėdami apsaugoti prietaisa

• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo

įtampą.

• Neuždenkite prietaiso, taip pat ir dalinai, pvz., metalinėmis

plokštelėmis ar folija. Prietaisas gali perkaisti.

• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Užtikrinkite, kad plokštė būtų švari.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 39

Advertising
This manual is related to the following products: