IKA Color Squid User Manual

Page 3

Advertising
background image

serna i

mmer

92-1, -

8/EØF,

ormer

r med

t de er

010-1;

ktiivejä

irjojen

nde às

5/CEE

ormati-

dyrek-

mami i
26-1.

3

PROHLÁšENÍ O SHODĚ CE

CS

Prohlašujeme se vší zodpovědností, že tento produkt odpovídá ustanovením směrnic
2004/108/ES, 98/37/ES a 2006/95/ES a je v souladu s následujícími normami a norma-
tivními dokumenty: EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 a EN 61326-1.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HU

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a 2004/108/EK,
98/37/EK és 2006/95/EK irányelvek rendelkezéseinek, és összhangban van a követke-
ző szabványokkal és normatív dokumentumokkal:
EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 és EN 61326-1.

IZJAVA O SKLADNOSTI IN CE-ZNAK

SL

Pod izključno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza določilom direktiv
2004/108/ES, 98/37/ES in 2006/95/ES ter naslednjim standardom in standardizacijskim
dokumentom: EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 in EN 61326-1.

VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EÚ

SK

Vyhlasujeme na svoju zodpovednosť, že tento v

ý

robok zodpovedá požiadavkám

2004/108/ES, 98/37/ES a 2006/95/ES a nasledujúcich noriem a normatívnych doku-
mentov: EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 a EN 61326-1.

CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON

ET

Kinnitame täielikult vastutades, et käesolev toode vastab direktiivide 2004/108/EL,
98/37/EL ja 2006/95/EL sätetele ning järgmistele standarditele ja normdokumentidele:
EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 ja EN 61326-1.

CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

LV

Ar pilnu atbild

ī

bu apliecin

ā

m, ka produkts atbilst direkt

ī

vu 2004/108/ES, 98/37/ES un

2006/95/ES noteikumiem un ir saska

ņā

ar š

ā

d

ā

m norm

ā

m un normat

ī

vajiem doku-

mentiem: EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 un EN 61326-1.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

LT

Prisiimdami atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyv

ų

2004/108/ES,

98/37/ES ir 2006/95/ES ir ši

ų

norm

ų

bei normatyvini

ų

dokument

ų

reikalavimus: EN

61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 ir EN 61326-1.

ЕО декларация за съответствие

BG

Декларираме на собствена отговорност, че този продукт съответства на

разпоредбите на директиви 2004/108/EИО, 98/37/EИО и 2006/95/EИО и

отговаря на следните стандарти и нормативни документи: EN 61010-1; EN
60204-1; EN 292-1, -2

и EN 61326-1.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

RO

Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde prevederilor directivelor
2004/108/CE, 98/37/CE şi 2006/95/CE precum şi următoarelor norme şi documente
normative: EN 61010-1; EN 60204-1; EN 292-1, -2 şi EN 61326-1.

∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΕ

GR

Με την παρούσα δήλωση βεβαιώνουνε µε αποκλειστική µας ευθύνη τι το
παρ ν προϊ ν ανταποκρίνεται στους κανονισµούς των οδηγιών 2004/108/Ε.Ο.Κ.,
98/37/Ε.Ο.Κ. και 2006/95/Ε.Ο.Κ., και τι αντιστοιχεί στις ακ λουθες προδιαγραφ-
ές και στα ακ λουθα νοµοκανονιστικά έγγραφα EN 61010-1 (IEC/CEI 61010-1);
EN 61326-1 (IEC 61326-1); EN 50021 και EN 60079-10.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:23 Uhr Seite 3

Advertising
This manual is related to the following products: