IKA Color Squid User Manual

Page 25

Advertising
background image

25

FI

Oman turvallisuutesi vuoksi

• Lue käyttöohje huolella ennen laittteen käyttöä ja noudata

kaikkia turvallisuusohjeita.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttäävain koulutettu henkilö-

kunta.

• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksia sekä työsuojelu- ja

tapa turmantorjuntaohjeita.

• Huomautus - magneettisuus! Huomioi magneet-
tikentän vaikutukset (sydäntahdistin, tallennusväli-
neet...).

• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia hen-

kilö kohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aihuet-
taa:
- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- myrkyllisten tai palvien kaasujen vapautuminen.

• Laitetta saadaan käyttää vain yhdessä alkuperäisen verk-

kolaitteen kanssa.

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle

ja palamattomalle alustalle.

• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyt-

töker taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

• Pienennä pyörimisnopeutta, jos

- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden

vuoksi

- laite toimii epätasaisesti
- astia liikkuu tasolla

Turvallissuusohjeet

• Varaa voivat aiheuttaa:

- syttyvät materiaalit
- palavat materiaalit, joilla on alhainen kiehumislämpötila
- väärin mitoitettu astia
- liian täynnä oleva astia
- epävakaa astia.

• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain suljetussa

astiassa asianmukaisen poistoimurin alla. Lisätietoja antaa

IKA.

• Laitetta ei saa in bold käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaa-

rallisten ainei den käsittelyyn eikä veden alla.

• Laitteella saa käsitellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, jois-

sa käsittelyn aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä
koskee myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan

Tarvikkeet-kap paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

• Astian painopisteen pitää olla tason alueella.
• Laite erotetaan verkkojänniteestä irrottamalla verkkjohto pis-

torasiasta tai laitteesta.

• Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti ulottuvilla ja saa-

tavilla.

• Laite käynnistyy itsestään sähkökatkoksen jälkeen.
• Pyörivistä tarvikkeista kulumisen seurauksena irtoava aines

voi päästä käsiteltävään aineeseen.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 25

Advertising
This manual is related to the following products: