IKA Color Squid User Manual

Page 31

Advertising
background image

31

HU

• Csökkentse a fordulatszámot, ha

- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a

kezelt anyag

- a készülék futása nem sima
- az edény mozog a főzőlapon

• Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel

- gyúlékony anyagok kezelésénél
- alacsony forráspontú gyúlékony anyagok kezelésénél
- az edény helytelen méretezésénel
- ha az eszköz túlságosan tele van
- ha az edény bizonytalanul áll.

• Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
• Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edényekben, meg-

felelő elszívás mellett dolgozzon. Kérdéseivel forduljon a
IKA céghez.

• Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtér-

ben, veszélyes anyagokkal és víz alatt.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgo-

zás során átadott energia jelentéktelen minősül. Ez érvé-
nyes más energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt

tartozékok alkalmazásával lehet dolgozni.

• A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját

húzza ki az elektromos hálózatból.

• Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó háló-

zatról, akkor húzza ki a csatlakozót a hálózatból vagy a kés-
zülékből.

• A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljzatának kön-

nyen elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie.

Az Ön vedelme érdekében

• Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati

utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

• A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki

hozzáférhet.

• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kiok-

tatott személyzet dolgozzon.

• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavé-

delmi és bale-setelhárítási szabályok irányelveit.

• Figyelem – Mágnesesség! Ügyeljen a mágne-
ses mező hatására (szívritmus szabályozó, ada-
thordozó …).

• Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának

megfelelő személyes védőeszközöket. A veszélyforrások
a következők:

- folyadékok kifröccsenése
- részecskék kirepülése
- mérgező vagy éghető gázok felszabadulása.

• A készülék csak az eredeti hálózati csatlakozóval működ-

tethető.

• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszás-

mentes, száraz és tűzálló felületre.

• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a

készülék vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne
használjon.

Biztonsági utasítások

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 31

Advertising
This manual is related to the following products: