IKA Color Squid User Manual

Page 20

Advertising
background image

• Il mezzo in lavorazione può essere contaminato da particel-

le di materiale asportato per sfregamento da accessori in
rotazione.

• In caso di barette magnetiche rivestive in PTFE osservare

quanto segue:

Il PTFE, a contatto con metalli alcalini e alca-

lino-terrosi fusi e con polveri fini di metalli del 2° e 3° gruppo
del sistema periodico ed esposto a temperature superiori a
300°C - 400°C, può reagire chimicamente. Può essere attac-
cato solo dal fluoro elementare, dal clorotrifluoroetilene e dai
metalli alcalini; gli alogenoidrocarburi producono rigonfia-
mento reversibile.

(Fonte: Römpps Lessico della chimica e „Ullmann“ volume 19)

Per la sicurezza dell’apparecchio

• Il valore di tensione indicato sulla targhetta del modello e

quello di rete devono coincidere.

• Non coprire l’apparecchio, neppure parzialmente, ad es. con

pellicole o piastre metalliche, in quanto ciò determina surri-
scaldamento.

• Evitare urti e colpi violenti all’apparecchiio o agli accessori.
• Accertarsi che la piastra di appogio sia pulita.

20

SV

Skydda dig själv

• Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda appa-

raten och observera säkerhetsbestämmelserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för

alla.

• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv

samt föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyg-
gande.

• Obs - magnetiska fält! Se upp med det magne-
tiska fältets effekter på diverse föremål (pacema-
ker, databärare...).

• Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande risk-

klassen för det medium som skall bearbetas. Det finns
annars risk för skador på grund av:
- vätskestänk och ångra
- fragment som kastas ut
- utsträmmande toxiska eller brännbara gaser.

• Apparaten får endast användas med originalnätaggrega-

tet.

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksä-

kert, torrt och icke brännbart underlag.

• Apparatens uppställningsytan måste vara rena och oska-

dade.

• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör

inte är skadade. Använd aldrig skadade delar.

• Varvtalet skall reduceras om

- mediet stänker upp ur kärlet därför at varvtaletär för högt
- apparaten går ojämnt

Säkerhetsanwisningar

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 20

Advertising
This manual is related to the following products: