IKA Color Squid User Manual

Page 28

Advertising
background image

28

PL

• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem

pod ką- tem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych
części.

• Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku

- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek

zbyt wysokiej prędkości obrotowej

- wystąpienia nierównomiernego biegu
- przesuwania się naczynia na płycie górnej.

• Uwzględnić zagrożenie stwarzane przez:

- materiały łatwopalne
- substancje łatwopalne o niskiej temperaturze wrzenia
- użycie naczynia o nieodpowiedniej wielkości
- przepełnienie naczynia
- niepewne ustawienie naczynia.

• Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
• Materiały chorobotwórcze można obrabiać wyłącznie

w zamkniętych naczyniach z odpowiednim odciągiem.
W razie pytań prosimy o kontakt z firmą IKA.

• Z urządzenia nie wolno korzystać w miejscach, w których

w powietrzu znajdują się substancje grożące wybuchem
ani pod wodą. Nie stosować substancji niebezpiecznych.

• Nadaje się wyłącznie do mediów, dla których doprowad-

zenie energii podczas obróbki nie jest szkodliwe. Dotyczy
to również innych sposobów doprowadzenie energii, np.
w postaci oświetlenia.

• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoria-

mi opisanymi w rozdziale “Akcesoria”.

• Punkt cięż-kości zestawu musi spoczywać ponad

powierzchnią płyty górnej.

• Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wyciąg-

nięciu wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.

• Gniazdo na przewód zasilający musi znajdować się w

Ochrona u

żytkownika

• Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać

instrukcję obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bez-
pieczeństwa.

• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejs-

cu dostępnym dla wszystkich.

• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie

przez przeszkolony personel.

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i

przepisów bhp.

• Uwaga – Pole magnetyczne! Prosimy uwzględ-
niać oddziaływanie pola magnetycznego (ma ono
wpływ na pracę rozrusznika serca, stan nośników
danych itp.)

• Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie

do klasy niebezpieczeństwa używanego medium. W prze-
ciwnym wypadku istnieje zagrożenie spowodowane:

- pryskaniem lub parowaniem cieczy
- wypadnięciem części
- uwalnianiem się gazów toksycznych i palnych.

• Urządzenie powinno być używane tylko z oryginalnym

zasilaczem.

• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, czystej, antypoś-

lizgowej, suchej i ogniotrwałej powierzchni.

• Plytę roboczą urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzo-

ne.

Wskazówki bezpieczeństwa

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 28

Advertising
This manual is related to the following products: