IKA Color Squid User Manual

Page 34

Advertising
background image

34

SK

• Rýchlosť otáčania znížte, ak

- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti

otáčania

- chod zariadenia začína byť nepokojný
- ak sa hýbe nádoba na odkladacej plošine.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpe-

čenstvo v súvislosti

- s horľavými materiálmi,
- s horľavými médiámi s nízkou teplotou varu,
- s nesprávnym dimenzovaním nádoby,
- s príliš vysokou hladinou náplne,
- s nestabilným postavením nádoby.

• Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
• Choroboplodné materiály spracovávajte iba v uzavretých

nádo-bách a s vhodnou odsávacou ventiláciou. S prípad-
nymi otázkami sa obracajte na IKA.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpe-

čenstvom výbuchu.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie

pri úp-rave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to
aj pre ostatné príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúci-
mi slnečnymi lúčmi.

• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva,

ktoré sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.

• Tažisko nadstavby sa musí nachádzať vnútri odkladacej

plochy.

• Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vyti-

ahnutím vidlice zo zásuvky.

• Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť ľahko

prístupná.

• Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie

samo uvádza znova do chodu.

Pre va

šu ochranu

• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zari-

adenia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

• Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracov-

níci.

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy

na ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

• Pozor – magnetické pole! Pozor na účinky mag-

netického poľa (kardiostimulátory, dátové nosi-
če ...).

• Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajú-

ce triede nebezpečenstva upravovaného média.
Nedodržaním tejto požiadavky vzniká ohrozenie v dôsled-
ku možnosti:

- Odstrekujúcich kvapalín
- Vymršťovania dielcov
- Uvoľnovanie toxických alebo horľavých plynov

• Zariadenie sa môže prevádzkovať iba s originálnym zásuv-

ným napájacím zdrojom.

• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺza-

vý, suchý a nehorľavý povrch.

• Tažisko nadstavby sa musi byť čisté a nesmú byť poško-

dené.

• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani prís-

lušen-stvo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poško-
dené diely.

Bezpečnostné pokyny

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 34

Advertising
This manual is related to the following products: