IKA Color Squid User Manual

Page 37

Advertising
background image

37

LV

• Ņemiet vērā, ka pastāv risks

- degošiem nonākt saskarē ar uzliesmojošām vielām,
- nonākt saskarē ar degošiem šķidrumiem ar zemu vārīš-

anās temperaturu,

- izmantojot neatbilstoša izmēra trauku,
- pārpildot mediju,
- nedroši novietojot trauku.

• Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
• Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos trau-

kos ar piemērotu vilkmes ventilāciju. Ja rodas jautājumi,
vērsieties pie IKA.

• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīsta-

mām vielām un zem ūdens.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā

radusies energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem ener-
gijas rašanās veidiem, piemēram, gaismas stariem.

• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā

“Aprīkojums” aprakstīto aprīkojumu.

• Instalācijas smaguma centram jābūt uzstādī-šanas vietas

vidū.

• Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša

jāizvelk no kontaktligzdas.

• Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aizs-

niedzamai un pieejamai.

• Ja ir bijis elektroenergijas padeves pārtraukums, atsāk

darboties automātiski.

• Apstrādājamajā šķidrumā var nonākt rotējošo piederumu

detaļu nodiluma dałiņas.

Jūsu drošībai

• Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet

lietošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādīju-
mus.

• Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aiz-

sardzības un negadījumu novēršanas noteikumus.

• Uzmanību – magnētisms! Ņemiet vērā magnē-

tiskā lauka iedarbību (sirds ritma stimulators,
datu nesēji ...).

• Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādā-

jamā materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv
risks, jo var:

- izšļakstīties šķidrums,
- izslīdēt detaļas,
- izdalīties no toksiskās vai degošās gāzēs.

• Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ar originālo kontaktdakšu.
• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslī-
došas,sausas un ugunsizturīgas virsmas.
• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un

tās aprī-kojums nav bojāts. Neizmantojiet bojātas detaļas.

• Samaziniet apgriezienu skaitu, ja

- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās

viela,

- iekārtas gaita ir nevienmērīga,
- uz plates novietotais trauks kustas.

Drošības norādes

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 37

Advertising
This manual is related to the following products: