IKA Color Squid User Manual

Page 21

Advertising
background image

21

- kärlet rör sig på uppställningsytan.

• Observa riskerna med

- eldfarliga material
- brännbara medier med låg kokpunkt
- felaktig storlek på kärlet
- för hög påfyllningsnivå för mediet
- att kärlet står ostadigt.

• Under drift kan apparaten upphetas.
• Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i slut-

na kärl under ett lämpligt utsug. Vänd er till IKA om ni
har frågor.

• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig tmosfär och

heller inte med farliga ämnen eller under vatten.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som

bearbetningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i
annan form, t.ex. ljusinstrålning.

• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de

tillbehör som beskrivs i kapitlet „Tillbehör“.

• Tyngdpunkten placeringen måste befinna sig inom upp-

ställningsytan.

• Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätadapter

lossas.

• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
• Apparaten startar om automatisk efter strömavbrott.
• I vissa fall kan avskavda partiklar från roterande delar

hamna i mediet som skall bearbetas.

• Vid användning av PTFE-belagda magnetstavar måste föl-

jande beaktas:

Kemiskas reaktioner av PTFE uppst

å

r vid

kontakt med smälta eller lösta alkali- och jordalkalimetaller,
liksom med finfördelade pulver av metaller ur periodiska
systemets grupp 2 och 3, vid temperaturer över 300°C -
400°C. Endast elementärt fluor, klortrifluorid och alkalimetal-
ler fräter p

å PTFE, halogenkolväte fungerar reversibelt

svällande.

(Källa: Römpps Chemie-Lexikon och „Ullmann“ band 19)

Skydda instrumentet

• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens

med nätspänningen.

• Täck inte över apparaten, inte heller delvis, med t.ex.

metallskivor eller folie. Den blir då överhettad.

• Se till att apparaten eller tillbehören inte uttsätts för störtar

eller slag.

• Se till att uppställningsytan är ren.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 21

Advertising
This manual is related to the following products: