IKA Color Squid User Manual

Page 33

Advertising
background image

33

• Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- vnetljivih snovi z nižjo temperaturo vrelišča,
- neprimerne velikosti posode,
- previsokega nivoja medija,
- nestabilno postavljene posode.

• Med delovanjem se lahko naprava segreje.
• Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte samo v zaprtih

posodah pod primerno napo. Za kakršna koli vprašanja se
posvetujte z IKA.

• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmos-

ferah, z nevarnimi snovmi in pod vodo.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občut-

ne energije. To velja tudi za druge dovode energije, npr.
zaradi svetlobnega obsevanja.

• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v

poglavju "Oprema".

• Težišče sestavljene naprave mora biti znotraj plošče.
• Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar izv-

lečete omrežni vtič oziroma vtič naprave.

• Priključna vtičnica električnega omrežja mora biti enostav-

no dosegljiva in dostopna.

• Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi napetosti se naprava

znova ne zažene samodejno.

• V obdelovani snovi se lahko vrtljivi deli opreme obrabijo.

• Pri uporabi magnetnih palic, oplaščenih s PTFE, upošte-

vajte naslednje:

PTFE kemično reagira ob stiku s taljenimi

ali raztopljenimi alkalnimi kovinami ali zemeljskimi alkalni-
mi kovinami ter finimi praški kovin iz druge in tretje skupi-
ne periodnega sistema pri temperaturah nad 300-400 °C.
Samo elementarni fluor, kloridov fluorid in alkalne kovine
delujejo agresivno, halogenski ogljikovodiki pa povzročajo
reverzibilno nabrekanje.

(Vir: Kemijski leksikon Römpps in “Ulmann”, zvezek 19)

Za za

ščito naprave

• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z

omrežno napetostjo.

• Naprave ne pokrijte niti deloma (npr. s kovinskimi plošča-

mi ali folijami), sicer se lahko pregreje.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Plošča za namestitev mora biti čista.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 33

Advertising
This manual is related to the following products: