IKA Color Squid User Manual

Page 24

Advertising
background image

24

• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes

- brannfarlige materialer
- brennbare medier med lav koketemperatur
- feil størrelse på beholderen
- for mye medium i beholderen
- beholderen står ustøtt.

• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Patogene materialer skal bare bearbeides i lukkede behol-

dere under et egnet avtrekk. Ved spørsmål vennligst ta
kontakt med

IKA.

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser,

med farlige stoffer og under vann.

• Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres

under bearbeidingen. Dette gjelder også andre energifor-
mer som f.eks. lysstråling.

• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i

kapitlet “Tilbehør” brukes.

• Tyngdepunktet på enheten skal være innefor underlagsfla-

ta.

• Apparatet kan kun koples fra strømnettet ved ad strømeller

apparatkontakten trekkes ut.

• Stikkontakten for nettikoplingsledningen må være lett tilg-

jengelig.

• Etter et strømbrudd starter apparatet av seg selv igjen.
• I visse tilfeller kan partikler fra roterende tilbehørsdeler

komme opp i mediumet som beabeides.

• Vet bruk av magnetstaver med PTFE-kledning, må de tas

hensyn til følgende:

Det oppstar kjemiske reaksioner fra

PTFE i kontakt med smeltede eller oppl

øste alkali- og jordal-

kali-metaller, finmalte pulver av metaller fra periodesyste-
mets gruppe 2 og 3 ved temperaturer over 300°C - 400°C.
PTFE blir kun angrepet av element

ær fluor, klortrifluorid og

alkalimetaller, halogenhydrokarbon virker reversibel svel-
lende.

(Kilde: Römpps kjemi-leksikon og „Ullmann“ bind 19)

Beskyttelse av apparatet

• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med

nettspenningen

• Ikke dekk til apparatet, heller ikke delvis, med f.eks. metall-

plater eller folie. Det kan føre til overoppheting.

• Pass på at apparatet og tillbehøret ikke utsettes for støt og

slag.

• Pass på underlagsflata er rein.

3800300A_ColorSquid_112008:3363200a_LabDisc_122004 11.12.2008 10:24 Uhr Seite 24

Advertising
This manual is related to the following products: