Veiligheidsinstructies, Waarschuwing, Let op gevaar – IKA RH digital User Manual

Page 31

Advertising
background image

31

31

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inbe-

drijfstelling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen

toegankelijk is.

Voor uw bescherming
• Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
• Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften inzake de

veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevallenpreventie in acht.

• Het stopcontact moet geaard zijn (randaardecontact).

Let op - Magnetisme!

Er moet rekening worden gehouden met

de effecten van het magnetische veld (ge-
gevensdragers, pacemakers …).

Brandgevaar!

Pas op bij het aanraken van de behuizing en de

verwarmingsplaat! De verwarmingsplaat kan

temperaturen van boven de 320 °C bereiken. Na

uitschakeling op de restwarmte letten!

Het apparaat mag uitsluitend worden vervoerd in koude toestand!
apparaat ontwerp:

• Gebruik het apparaat niet in explosie-

gevaarlijke omgevingen, met gevaarlijke
stoffen of onder water.

• Stel het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijvas-

te, droge en vuurvaste ondergrond.

• De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.

• Het snoer mag het verwarmbare blad niet raken.

• Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de accessoires

niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

Toegestane medium / Verontreinigingen / Nevenreacties

Let op!

Met dit apparaat mogen alleen media be-

werkt resp. verhit worden die een ontvlam-

mingstemperatuur hebben die boven de

ingestelde veiligheidstemperatuurlimiet ligt
(100 ... 360 °C).

De ingestelde veiligheidstemperatuurbegrenzing moet minstens
25 °C onder het brandpunt van het gebruikte medium liggen.

• Let op gevaar door:

- brandbare materialen
- brandbare media met een lage kooktemperatuur
- breuk van het glas
- houders van een onjuiste maat
- overvulling van de media
- onveilige stand van de houder.
• Verwerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten houders,

onder een geschikte afzuiging. Als u vragen heeft, gelieve contact op te
nemen met IKA

®

.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door

het bewerken veroorzaakte energie-in-

breng geen problemen met zich mee zal

brengen. Dit geldt ook voor andere ener-

gie-inbrengen, b.v. door lichtstraling.

• Bij hoge toerentallen kan het blad ook zonder werking van de

verwarming warm worden, door de aandrijfmagneten.

• Kunt u overwegen eventuele verontreinigingen en ongewenste

chemische reacties.

• Eventueel kunnen er slijtdeeltjes van de draaiende onderdelen in

het te bewerken medium terecht komen.

• Bij gebruik van magneetstaven met PTFE-coating moet op het

volgende worden gelet:

Chemische reacties door PTFE ontstaan

bij contact met gesmolten of opgeloste alkali- en aardalkalime-

talen, alsmede met fijndelige poeders van metalen uit de 2e en

3e groep van het periodensysteem bij temperaturen van boven

LET OP

GEVAAR

de 300 °C - 400 °C. Alleen elementair fluor, chloortrifluoride en

alkalimetalen tasten het aan. Halogeenkoolwaterstoffen werken

reversibel opborrelend.

(Bron: Römpps Chemie-Lexikon en „Ullmann“ band 19)

Experimentele procedures

•Draag de persoonlijke beschermingen die

nodig zijn volgens de gevarenklasse van

het medium dat verwerkt wordt. Verder

bestaat er gevaar door:

- wegspattende en verdampende vloeistoffen

- weggeslingerde delen
- vrijkomende giftige of brandbare gassen
• Verlaag het toerental als:

- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat

- het apparaat onrustig werkt

- de houder op het blad van het apparaat beweegt
Accessoires
• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires

die beschreven worden in het hoofdstuk ”Accessoires”.

• Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het stopcon-

tact is getrokken.

• Neem de gebruikshandleiding van het toebehoren in aanmerking.
• Dompel externe temperatuurmeet voelers (ETS-D ...) minstens 20

mm diep in het medium.

• De aangesloten externe temperatuurmeet voeler ETS-D moet

zich altijd in het medium bevinden.

• Accessoires moeten veilig met het apparaat verbonden zijn, en

mogen niet uit zichzelf losraken. Het zwaartepunt van de op-
bouw moet binnen het blad van het apparaat liggen.

Spanningsvoorziening / uitschakelen

• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeen

stemmen met de netspanning.

• De contactdoos voor de aansluiting op het voedingsnet moet

gemakkelijk te bereiken zijn.

• Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet worden

afgekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker van het ap-
paraat uit het stopcontact te trekken.

• Na een onderbreking in de elektrische vo-

eding begint het apparaat in de modus B
vanzelf weer te werken. (RH digital)

Voor de bescherming van het apparaat
• Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.
• Het apparaat geheel noch gedeeltelijk afdekken, b.v. met meta-

len platen of folie. Hierdoor zou oververhitting ontstaan.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten

of slaan.

• Let erop dat het blad schoon gehouden wordt.
• De minimumafstanden aanhouden tussen apparaten, en tussen

het apparaat en de wand boven de opbouw (min. 800 mm).

WAARSCHUWING

GEVAAR

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

GEVAAR

NL

Advertising
This manual is related to the following products: