Инструкции за безопасност – IKA RH digital User Manual

Page 46

Advertising
background image

46

46

>100 mm

>100 mm

>100 mm

ИНСТРУКЦИИ За беЗОПаСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ

Прочетете цялото ръководство за експлоатация преди да

започнете работа с уреда и следвайте инструкциите за

безопасност.

• Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за

всички място.

Зa Baшaтa Зaщитa

• Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само обучен

персонал.

• Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията,

правилата за охрана на труда и техника на безопасност.

• Използваният контакт трябва да бъде заземен (защитен контакт).

Внимание – магнетизъм!

Съобразявайте се с въздействията

на магнитното поле (пейсмейкъри,
информационни носители...)

Опасност от изгаряне!

Внимавайте, когато влизате в контакт

с части от корпуса или нагревателната

плоча. Температурата на нагревателната

плоча може да надвиши 320 °C. Имайте

предвид остатъчната топлина след

изключване!

Устройството може да се превозват само в студено състояние!
Конструкцията на устройството:

Не използвайте уреда във взривоопасна

атмосфера, с опасни вещества и под
вода.

• Поставете уреда да стои свободно върху равна, стабилна,

чиста, нехлъзгава, суха и огнеупорна повърхност.

• Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.

• Захранващият кабел не трябва да се допира до нагреваемата

плоча за поставяне.

• Преди всяка употреба проверявайте уреда и принадлежностите за

повреди. Не използвайте повредени части.

Допустимо средносрочен / замърсители /странични реакции

Внимание!

С този уред могат да се обработват, съотв.

нагряват само среди, чиято температура

на възпламеняване е над hастроеното
безопасна температура (100 - 360 °C).

Настроеното ограничение за безопасна температура трябва винаги да
бъде най-малко с 25°С под точката на горене на използвания флуид.

• Обърнете внимание на риск от:

- запалителни материали
- горими флуиди с ниска температура на кипене
- счупване на стъкло
- неправилно размера на съдовете
- прекалено високо ниво на напълване на флуида
- нестабилно положение на съда.
• Обработвайте болестотворните материали само в затворени съдове и

при подходящ аспиратор. За въпроси се обръщайте към IKA

®

.

• Обработвайте само среди, които не

реагират опасно на допълнителната

енергия, произвеждана чрез обработката.

Това важи и за енергия, произвеждана

по друг начин, като напр. чрез светлинно
облъчване.

• При високи обороти плочата за поставяне може да се нагрее

и когато уредът не работи в режим на нагряване вследствие
на задвижващите електромагнити.

• Моля, помислете за всякакви възможни замърсявания и

нежелани химически реакции.

• Съществува вероятност в обработваната среда да попадне

прах от въртящите се принадлежности.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ

• При употреба на покрити с PTFE пръчковидни магнити трябва

да се има предвид следното:

При температури над 300-

400°C в политетрафлуоретилена (PTFE) настъпват химични

реакции при контакт с разтопени или разтворени алкални и

алкалоземни метали, както и с фин прах от метали от 2-ра

и 3-та група от периодичната таблица. Само елементарният

флуор, хлорният трифлорид и алкалните метали го

разрушават, докато халогенвъглеводородите предизвикват

обратимо набъбване.

(Източник: Справочник по химия Рьомс и „Улман”, том 19)

Eкспериментални процедури

• Носете лични предпазни средства в

съответствие с класа на опасност на

обработваната среда. В противен случай

съществува риск от :

- пръски от течности,
- изхвърляне на части,
- освобождаване на токсични или лесно горим газове.
• Намалете оборотите, ако:

- от съда пръска вещество вследствие на твърде високите обороти

- се появи неравномерно движение

- съдът се движи върху плочата за поставяне.
аксесоари
• Безопасната работа е гарантирана само с принадлежностите,

описани в раздел „Принадлежности“.

• Монтирайте принадлежностите само при изваден захранващ щепсел.
• Спазвайте ръководството за експлоатация на принадлежностите.
• Уверете се, че външен температурен сензор (ETS-D ...) се вмъква в

медиите на дълбочина на поне 20 мм.

• ETS-D външен температурен сензор трябва винаги да се добавя

следната в медиите, когато е свързан.

• Принадлежностите трябва да са закрепени добре към уреда и не

трябва сами да се разхлабват. Центърът на тежестта на конструкцията
трябва да се намира в границите на опорната повърхност.

Захранващ блок / разединяване

• Данните за напрежението върху типовата табелка трябва да

съвпадат с мрежовото напрежение.

• Контактът за свързване на захранващия кабел трябва да е

лесно достъпен.

• Изключването на уреда от електрозахранващата мрежа се извършва само

чрез изваждане на захранващия щепсел от мрежата съответно от уреда.

• Устройството ще се рестартира автоматично

в режим на B след всяко прекъсване да
електрическото захранване. (RH digital)

Зa Зaщитa Нa уредa

• Уредът може да се отваря само от квалифициран персонал.

• Не покривайте уреда или части от него, напр. със съдържащи

метал плочи или фолио. Това води до прегряване.

• Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.

• Внимавайте плочата за поставяне да е чиста.

• Спазвайте минималните разстояния между отделните

уреди, между уреда и стената, както и необходимото празно

пространство над конструкцията (мин. 800 mm).

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ

BG

Advertising
This manual is related to the following products: