Nurodymai dėl saugumo, Dėmesio, Dėmesio pavojus – IKA RH digital User Manual

Page 45: Dėmesio pavojus dėmesio dėmesio pavojus

Advertising
background image

45

45

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Nurodymai dėl saugumo

DĖMESIO

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą

naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.

• Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
Jūsų saugumui
• Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
• Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimin

gų atsitikimų prevencijos taisyklių.

• Elektros lizdas turi būti įžemintas (apsauginio laidininko kon

taktas).

Dėmesio – magnetizmas!

Atsižvelkite į magnetinio lauko poveikį

(širdies ritmo reguliatoriui, duomenų kau-
pikliui ...).

Nudegimo pavojus!

Nelieskite prietaiso dalių ir kaitinimo plokštės.

Kaitinimo plokštė gali įkaisti iki 320 °C. Atsargi-

ai: išjungus prietaisas dar gali būti karštas.

Prietaisas gali būti gabenama tik šaltojo paleidimo sąlygomis!
Įrenginio dizainas:

Nenaudokite prietaiso sprogioje aplin-

koje, su pavojingomis medžiagomis ir po
vandeniu.

• Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, stabilaus, švaraus, nesli-

daus, sauso ir nedegaus pagrindo.

• Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.

• Tinklo laidas neturi liesti kaitinimo plokštės.

• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo

prie-dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.

leistinas vidutinėms / teršalai / šalutinis reakcijos

Dėmesio!

Šį prietaisą galima naudoti tik toms terpėmis

apdoroti ar kaitinti, kurių užsiliepsnojimo
taško temperatūra aukštesnė už apsauginiu
temperatūros ribotuvu nustatytą temperatūrą
(100 ... 360 °C).

Apsauginiu temperatūros ribotuvu nustatyta temperatūra turi
būti bent 25 °C žemesnė, nei naudojamos terpės užsiliepsnojimo
temperatūra.

• Pavojų kelia:

- degios medžiagos
- degios terpės, kuriū užvirimo temperatūra yra žema
- dužęs stiklas
- netinkamai nustatyti indo matmenys
- per didelis terpės kiekis
- nesaugiai pastatytas indas.
• Ligas sukeliančias medžiagas perdirbkite uždaruose induose tik

esant tinkamai ištraukiamajai ventiliacijai. Iškilus klausimams prašom
kreiptis į IKA

®

.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias

plakant neišsiskirtų energija. Tai galioja ir
kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz.,
patekus šviesos spinduliams.

• Esant aukštoms apsukoms plokštė gali įšilti ir neįjungus kaitinimo

režimo dėl pavaros magneto.

• Prašome apsvarstyti visus galimus užterštumo ir nepageidaujamų

cheminių reakcijų.

• Kartais į terpę gali patekti dylančios besisukančių priedų dalelės.
• Naudojant PTFE dengtus magnetinius strypelius būtina atsižvelgti

į tai, kad: cheminės PTFE reakcijos įvyksta esant kontaktui su
išlydytais arba ištirpusiais šarminiais arba žemės šarminiais meta-
lais, taip pat su smulkiais periodinės sistemos 2 ir 3 grupės metalų
milteliais esant aukštesnei nei 300 °C - 400 °C temperatūrai. Šį

DĖMESIO

PAVOJUS

termoplastą gali pažeisti elementarusis fluoras, chloro fluoridas
ir šarminiai metalai, halogeniniai angliavandeniliai, kurių brinki-
nantis poveikis yra grįžtamas.

(Šaltinis: Römpps “Chemie-Lexikon” ir “Ulmann” 19 tomas)

Eksperimentiniai procedūros

•Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos

pavojaus klasę, naudoki -te asmens ap-
saugos priemones. To nedarant, pavojų
gali sukelti:

- tyškantis skystis,

- išsviedžiamos dalys,
- gali išsiskirti toksiškos ir degios dujos.
• Apsukas sumažinkite, jei:

- apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška iš indo,

- judesiai tampa netolygūs,

- indas juda ant pastatomosios plokštelės.
priedai
• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky-

riuje “Priedai”.

• Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
• Laikykitės priedų naudojimo instrukcijos.
• Išorinius temperatūros jutiklius (ETS-D ...) į terpę panardinkite

bent 20 mm.

• Prijungtas išorinis temperatūros jutiklis ETS-D turi būti nuolat pa-

nardintas į terpę.

• Priedai turi būti gerai pritvirtinti prie prietaiso ir savaime neatsi-

laisvinti. ļrenginio svorio centras turi būti plokštelės ribose.

Elektros energijos tiekimas/ išjungimas

• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.

• Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
• Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus elekt-

ros tinklo / prietaiso kištuką.

• Nutrūkus elektros energijos tiekimui,

prietaisas, nustatytas B režimu, pradeda
veikti automatiškai. (RH digital)

Norėdami apsaugoti prietaisą
• Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
• Neuždenkite prietaiso, taip pat ir dalinai, pvz., metalinėmis

plokštelėmis ar folija. Prietaisas gali perkaisti.

• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Užtikrinkite, kad plokštė būtų švari.
• Svarbu: išlaikykite minimalų atstumą tarp prietaisų, tarp prietaiso

ir sienos, taip pat virš įrenginio (min. 800 mm).

DĖMESIO

PAVOJUS

DĖMESIO

DĖMESIO

PAVOJUS

LT

Advertising
This manual is related to the following products: