Säkerhetsanvisningar, Varning, Fara – IKA RH digital User Manual

Page 33: Varning fara varning varning fara

Advertising
background image

33

33

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Säkerhetsanvisningar

VARNING

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda ap-

paraten och observera säkerhetsbestämmelserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.
Skydda dig själv
• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt fö-

reskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyggande.

• Stickkontakten måste vara jordad (skyddsledarkontakt).

Obs – magnetiska fält!

Se upp med det magnetiska fältets effekter på

diverse föremål (pacemaker, databärare ...).

Risk för brännskador!

Var mycket försiktig vid hantering av appa-

rathöljet och värmeplattan! Värmeplattan

kan nå temperaturer över 320 °C. Tänk på

att restvärme finns kvar efter avstängning.

Apparaten får endast transporteras i kallt tillstånd!
Enheten utformning:

• Apparaten får inte användas i explosi-

onsfarlig atmosfär och heller inte med
farliga ämnen eller under vatten.

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert,

torrt och icke brännbart underlag.

• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.

• Nätkabeln får inte beröra värmeplattan.

• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är

skadade. Använd aldrig skadade delar.

Tillåtlighet medellång / föroreningar / bireaktioner

Varning:

denna apparat är endast avsedd för be-

handling och uppvärmning av medel
vars flampunkt ligger över säkerhetstem-
peraturen (100 till 360 °C).

Den inställda säkerhetstemperaturbegränsningen måste alltid ligga
minst 25 °C under det använda mediets brinnpunkt.

• Observera riskerna med:

- eldfarliga material
- brännbara medier med låg kokpunkt
- glasskärvor
- felaktig storlek på kärlet
- för hög påfyllningsnivå för mediet
- att kärlet står ostadigt.
• Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i slutna kärl un-

der ett lämpligt utsug. Vänd er till IKA

®

om ni har frågor.

• Bearbeta endast medier som tål den ener-

gitillförsel som bearbetningen innebär.

Detta gäller också energitillförsel i annan
form, t.ex. ljusbestrålning.

• Även utan uppvärmning kan värmeplattan vid höga varvtal bli

upphettad av drivmagneterna.

• Tänk eventuella föroreningar och oönskade kemiska reaktioner.
• I vissa fall kan avskavda partiklar från roterande delar hamna i

mediet som skall bearbetas.

• Vid användning av PTFE-belagda magnetstavar måste följande

beaktas:

Kemiska reaktioner av PTFE uppstår vid kontakt med

smälta eller lösta alkali- och jordalkalimetaller, liksom med fin-
fördelade pulver av metaller ur periodiska systemets grupp 2 och
3, vid temperaturer över 300-400 °C. Endast elementärt fluor,
klortrifluorid och alkalimetaller fräter på PTFE, halogenkolväte
fungerar reversibelt svällande.

(Källa: Römpps Chemie-Lexikon och ”Ulmann” band 19)

OBS

FARA

Experimentella förfaranden

• Personlig skyddsutrustning skall bäras

motsvarande riskklassen för det medium

som skall bearbetas. Det fi nns annars

risk för skador på grund av:

- vätskestänk och ångra

- fragment som kastas ut
- utströmmande toxiska eller brännbara gaser
• Varvtalet skall reduceras om:

- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt

- apparaten går ojämnt

- kärlet rör sig på värmeplattan
Tillbehör
• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör

som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.

• Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
• Följ bruksanvisningen för respektive tillbehör.
• Externa temperatursensorer (ETS-D etc.) skall sänkas ned minst

20 mm i mediet.

• Den externa temperatursensorn ETS-D måste alltid vara placerad

i mediet när den är ansluten.

• Tillbehör måste vara väl anslutna till apparaten och får inte lossna

av egen kraft. Tyngdpunkten i placeringen måste befi nna sig
inom uppställningsytan.

Spänningsmatning / Avstängning

• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med nät-

spänningen.

• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
• Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätkabeln lossas.

• Apparaten startar om automatiskt i läge B

efter strömavbrott. (RH digital)

Skydda instrumentet
• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.
• Täck inte över apparaten, inte heller delvis, med t.ex. metallskivor

eller folie. Den blir då överhettad.

• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller

slag.

• Se till att värmeplattan är ren.
• Beakta minsta avstånd mellan apparater, mellan apparat och

vägg över placeringen (800 mm).

VARNING

FARA

VARNING

VARNING

FARA

SV

Advertising
This manual is related to the following products: