Bezpečnostné pokyny, Pozor – IKA RH digital User Manual

Page 42

Advertising
background image

42

42

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zariade-

nia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

• Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
Pre vašu ochranu
• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochra-

nu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

• Sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s kontaktom pre ochranný vodič).

Pozor – magnetické pole!

Pozor na účinky magnetického poľa (kar-

diostimulátory, dátové nosiče ...).

Nebezpečenstvo popálenia!

Pozor pri dotyku častí telesa a ohrievacej

dosky. Ohrievacia doska môže mať viac ako

320 °C. Pozor - zvyškové teplo po vypnutí.

Zariadenie sa smie prepravovať iba v studenom stave!
Zariadení dizajn:

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v

prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý

a nehorľavý povrch.

• Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.

• Sieťovy kábel sa nesmie dotýkať ohrievanej ukladacej dosky.

• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenstvo

nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.

Prípustná stredná / kontaminanty / vedľajšie reakcie

Pozor!

Týmto zariadením možno spracovávať

iba médiá s bodom vzplanutia nad nas-
taveným bezpečnostným obmedzením
teploty (100 ... 360 °C).

Nastavená bezpečnostná obmedzovacia teplota musí byť vždy naj-
menej o 25 °C nižšia ako je teplota horenia použitého média.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na

zvýšené nebezpečenstvo v súvislosti:

- s horľavými materiálmi,
- s horľavými médiámi s nízkou teplotou varu,
- s prasknutím skla,
- s nesprávnym dimenzovaním nádoby,
- s príliš vysokou hladinou náplne,
- s nestabilným postavením nádoby.
• Choroboplodné materiály spracovávajte iba v uzavretých nádobách

a s vhodnou odsávacou ventiláciou. S prípadnymi otázkami sa obra-
cajte na IKA

®

.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých

zvýšenie energie pri úp-rave nespôsobuje

žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ost-

atné príčiny zvýšenia energie, napr. prost-
redníctvom svetelného žiarenia.

• Pri vysokých rýchlostiach otáčania sa ukladacia doska môže

zohrievať hnacími magnetmi aj keď ohrev nie je zapnutý.

• Prosím, zvážte prípadné kontaminácie a nežiaduce chemické re-

akcie.

• Častice z rotujúcich dielov prídavných zariadení sa v dôsledku

oderu môžu dostať do spracovávaného média.

• Pri použití magnetických tyčiniek s plášťom z PTFE dodržiavajte

nasledujúce pravidlá: Ku chemickým reakciám PTFE dochádza v
kontakte s roztavenými alebo rozpustenými alkalickými kovmi a
kovmi alkalických zemín, a takisto s jemnozrnnými práškovými
kovmi 2. a 3. skupiny periodickej sústavy pri teplotách nad 300
°C - 400 °C. Napáda ho iba elementárny fluór, chloridfluorid
a alkalické kovy, halogenované uhľovodíky majú reverzibilný

POZOR

NEBEZPE-

ČENSTVO

napučiavací účinok.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann”, diel 19)

Experimentálne postupy

• Používajte osobné bezpečnostné pomô-

cky zodpovedajúce triede nebezpečenstva
upravovaného média. Nedodržaním tejto
požiadavky vzniká ohrozenie v dôsledku
možnosti:

- Striekajúcej kvapalín

- Vymršťovania dielcov
- Uvoľnovanie toxických alebo horľavých plynov
• Rýchlosť otáčania znížte, ak:

- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania

- chod zariadenia začína byť nepokojný

- ak sa hýbe nádoba na odkladacej plošine.
príslušenstvo
• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré

sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.

• Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica.
• Dodržiavajte návod na obsluhu prídavných zariadení.
• Externý merací snímač teploty (ETS-D ...) ponorte do média naj-

menej do hĺbky 20 mm.

• Pripojený externý merací snímač teploty ETS-D sa vždy musí

nachádzať v médiu.

• Diely príslušenstva musia byť bezpečne spojené so zariadením

a nesmú sa samovoľne uvoľniť. Tažisko nadstavby sa musí
nachádzať vnútri odkladacej plochy.

Napájanie / vypnutí

• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku za-

riadenia.

• Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť ľahko prístup-

ná.

• Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vy-

tiahnutím vidlice zo zásuvky.

• Po prerušení dodávky elektrickej energie

sa zariadenie samo uvádza znova do cho-
du v režime B. (RH digital)

Na ochranu zariadenia
• Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.
• Zariadenie nezakrývajte – ani čiastočne – napr. kovovými doska-

mi ani fóliami. Nedodržanie tohto požiadavku má za následok
prehriatie.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo

príslušenstva.

• Dbajte na čistotu ukladacej dosky.
• Rešpektujte minimálne odstupy medzi zariadeniami, medzi zaria-

dením a stenou a nad nadstavbou (min. 800 mm).

VAROVANIE

NEBEZPE-

ČENSTVO

NEBEZPE-

ČENSTVO

VAROVANIE

VAROVANIE

SK

Advertising
This manual is related to the following products: