Ohutusjuhised, Hoiatus – IKA RH digital User Manual

Page 43

Advertising
background image

43

43

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Ohutusjuhised

HOIATUS

Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult

läbi ja järgige ohutusnõudeid.

• Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
Teie kaitseks
• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimise

eeskirju.

• Pistik peab olema maandatud (kaitsega pistik).

Tähelepanu – magnetism!

Arvestage magnetvälja mõjuga (süd-ame-

stimulaator, andmekandja ...).

Põletusoht!

Ettevaatust korpuse osade ja kütteplaadi

puutumsel. Kütteplaat võib kuumeneda üle

320 °C. Jälgige pärast väljalülitamist jääk-

soojust.

Seade võib transportida külmas seisukorras!
Seadme konstruktsioon:

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtli-

kus keskkonnas, ohtlike ainetega ja vee
all.

• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemis-

kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.

• Ärge laske toitekaablit vastu kütteplaati puutuda.

• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke

kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

Lubatud keskmise / saasteainete / kõrvalreaktsioonide

Tähelepanu!

Antud seadmega võib töödelda või kuumuta-

da üksnes selliseid aineid, mille süttimispunkt
jääb sisestatud ohutust temperatuuripiirist
kõrgemale (100 ... 360 °C).

Sisestatud ohutu temperatuuripiir peab olema alati vähemalt 25 °C
võrra madalam kasutatava aine pölemispunktist.

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb:

- kergesti süttivatest materjalidest
- madalal keemistemperatuuril pölevatest ainetest
- klaasi purunemisest
- anuma valedest mõõtmetest
- meediumi liiga kõrgest tasemest anumas
- anuma ebaturvalisest asukohast.
• Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid suletud anumates selleks ette

nähtud tõmbekapis. Küsimuste korral pöörduge palun IKA

®

poole.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille

puhul töötlemisest tin-gitud energia and-
mine on kindel.

• Mootori magnet võib suurtel pööretel plaati soojendada ka ilma

kuumutamisrežiimita.

• Palun mõelge võimalike saastast ja soovimatu keemilisi reaktsioone.
• Pöörlevate masinaosade puru võib sattuda töödeldavasse ainesse.
• PTFEga kaetud magnetpulkade kasutamisel tuleb silmas pidada

järgmist: PTFE keemilised reaktsioonid tekivad kokkupuutel sula-
tatud või lahustatud leelismetallide ja leelismuldmetallidega ning
perioodilisustabeli 2. ja 3. rühma metallide pulbritega tempera-
tuuridel üle 300–400 °C. Vaid elementaarne fluor, kloorfluoriid ja
leelismetallid reageerivad, halogeensüsivesinikud mõjuvad pai-
sutavalt.

(Allikas: Römpps Chemie-Lexikon (keemialeksikon) ja ”Ulmann” kd 19)

TÄHELEPANU

OHT

Eksperimentaalse kord

•Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt

töödeldava vahendi ohu-klassile. Vasta-
sel korral esineb oht, mis tuleneb:

- vedelike pritsimisest

- osade väljaviskamisest
- mürgiste või põlevate gaaside vabanemisest.
• Vähendage pöörete arvu, kui:

- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja

- seade töötab ebaühtlaselt

- anum liigub plaadil.
lisandid
• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu

peatükis “Lisaosad”.

• Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust lahu-

tatud.

• Jälgige lisatarvikute kasutusjuhiseid.
• Asetage välised temperatuurimõõteandurid (ETS-D ...) vähemalt

20 mm sügavuselt ainesse.

• Ühendatud väline temperatuurimõõteandur ETS-D peab asuma

alati aine sees.

• Lisatarvikute osad peavad olema seadmega kindlalt ühendatud

ega tohi iseenesest lahti tulla. Konstruktsiooni raskuskese peab
asuma plaadi mõõtmete piirides.

Toiteallikas / väljalülitamine

• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.

• Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks olema hõlpsasti

kättesaadav ja ligipääsetav.

• Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes toitekaablist või

seadme pistikust tõmmates.

• Pärast voolukatkestust hakkab seade

B-režiimil uuesti ise tööle. (RH digital)

Seadme kaitseks
• Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
• Ärge katke seadet kinni, ka osaliselt mitte, nt metallplaatide või

kiledega. Tagajärjeks on ülekuumenemine.

• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Jälgige, et plaat oleks puhas.
• Jälgige nõutud minimaalseid kauguseid seadmete vahel, seadme

ja seina ning konstruktsiooni kohal (vähemalt 800 mm).

HOIATUS

OHT

HOIATUS

HOIATUS

OHT

ET

Advertising
This manual is related to the following products: