Bezpečnostní pokyny, Pozor – IKA RH digital User Manual

Page 39

Advertising
background image

39

39

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtěte

návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné

pracovníky.

K Vaší ochraně
• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro

zajištění bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.

• Zásuvka musí být uzemněna (kontakt ochranného vodiče).

Pozor - magnetismus!

Mějte na paměti účinky magnetického

pole (kardiostimulátory, nosiče dat …).

Nebezpečí popálení!

Pozor při dotyku částí skříně a topné desky.

Topná deska se může zahřát na teplotu

přesahující 320 °C. Pozor na zbytkové teplo

po vypnutí.

Zařízení se smí přepravovat pouze ve studeném stavu!
Zařízení designu:

Nepoužívejte přístroj v atmosférách

ohroženych výbuchem, s nebezpečnými lát-
kami a pod vodou.

• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, su-

chou a ohnivzdornou plochu.

• Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.

• Síťový kabel se nesmí dotýkat instalační desky.

• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a

příslušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.

Přípustná médium / kontaminantů / vedlejší reakce

Pozor!

S tímto přístrojem je povoleno zpracovávat

respektive ohřívat jen média, jejichž bod vz-
planutí je vyšší než nastavené bezpečnostní
teplotní omezení (100 … 360 °C).

Nastavené bezpečnostní teplotní omezení musí být vždy nejméne
o 25 °C nižší než bod hoření použitého média.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem:

- zápalných materiálů,
- hořlavých médií s nízkou teplotou varu,
- rozbití skla,
- chybných rozměrů nádoby,
- příliš vysoké hladiny náplně média,
- nestabilního postavení nádoby.
• Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v zavřených

nádobách při zajištění vhodného odtahu. Pokud byste měli jakékoli
dotazy, obraťte se laskavě na fi rmu IKA

®

.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení

energie vlivem zpracování neškodné. To

platí rovněž pro jinou vloženou energii,

např. vlivem ozáření světlem.

• Instalační deska se o bez ohřívání může při vysokých počtech

otáček ohřívat působením magnetů pohonu.

• Prosím, zvažte případné kontaminace a nežádoucí chemické re-

akce.

• Do zpracovávaného média se může dostat oděr z otáčejících se

částí příslušenství.

• U aplicací s magnetickými tyčinkami s pláštěm z PTFE dbejte

laskavě následujících pravidel: Chemické reakce materiálu PTFE

vznikají ve styku s roztavenými nebo rozpuštěnými alkalickými

kovy a kovy alkalických zemin a dále s jemnozrnnými prášky

kovů z 2. a 3. skupiny periodické soustavy při teplotách vyšších

než 300 °C – 400 °C. Materiál napadají jen elementární fluor,

chlorid fluorid a alkalické kovy, halogenové uhlovodíky působí

POZOR

NEBEZPEČÍ

reversibilně bobtnavě.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann” svazek 19)

Experimentální postupy

• Noste svoje osobní ochranné vybavení v

souladu s třídou nebez pečí zpracováva-
ného média. Jinak vyvstává ohrožení vli-
vem:

- vystřikování kapalin,

- vymrštěním součástí,
- nebezpečí uvolnování jedovatých nebo hořlavých plynů.
• Snižte otáčky, když:

- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,

- vzniká neklidný chod,

- nádoba se na odkládací desce pohybuje.
příslušenství
• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je

popsáno v kapitole “Příslušenství”.

• Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka

přístroje.

• Dodržujte návod k provozu příslušenství.
• Externí teplotní snímače (ETS-D …) ponořte nejméně 20 mm hlu-

boko do média.

• Připojený externí teplotní snímač ETS-D se musí vždy nacházet v

médiu.

• Díly příslušenství musí být bezpečně spojeny se zařízením a ne-

smí se samy uvolnovat. Těžiště nástavby musí být uvnitř odklá-
dací plochy.

Napájecí zdroj / vypnutí

• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím

elektrické sítě.

• Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být lehce dosažitelná

a přístupná.

• Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí pouze

vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.

• Po přerušení přívodu napájení se přístroj

v režimu B opět samostatně rozeběhne.
(RH digital)

Na ochranu přístroje
• Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.
• Přístroj ani částečně nezakrývejte například kovovými deskami

ani fóliemi. Následkem je přehřívání.

• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na

příslušenství.

• Dbejte na čistou instalační desku.
• Dodržujte minimální vzdálenosti mezi zařízeními, mezi zařízením

a stěnou a nad nástavbou (nejméně 800 mm).

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

CS

Advertising
This manual is related to the following products: