Drošības norādes, Bīstami, Uzmanību – IKA RH digital User Manual

Page 44

Advertising
background image

44

44

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Drošības norādes

BRĪDINĀJUMS

Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie-

tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.

• Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
Jūsu drošībai
• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba

aizsardzības un negadījumu novēršanas noteikumus.

• Kontaktligzdai jābūt iezemētai (iezemēts kontakts).

Uzmanību – magnētisms!

Ņemiet vērā magnētiskā lauka iedarbību

(sirds ritma stimulators, datu nesēji ...).

Apdedzināšanās risks!

Esiet uzmanīgi, pieskaroties korpusa detaļām

un sildplāksnei. Sildplāksne var uzkarst virs

320 °C. Ņemiet vērā, ka pēc izslēgšanas

ierīce vēl ir karsta.

Ierīce var tikai pārvadāt aukstā nosacījumu!
Ierīce dizains:

Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā

atmosfērā, ar bīstamām vielām un zem
ūdens.

• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas,

sausas un ugunsizturīgas virsmas.

• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.

• Elektrības vads nedrīkst pieskarties apsildāmajai novietošanas

virsmai.

• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās

aprīkojums nav bojāts. Neizmantojiet bojātas detaļas.

Pieļaujama vidēja / piesārņotāji / sānu reakcijas

Uzmanību!

Ar šo ierīci drīkst apstrādāt vai karsēt ti-

kai tādus šķidrumus, kuru uzliesmošanas
punkts ir virs iestatītā drošības temperatūras
ierobežojuma (100 ... 360 °C).

Iestatītajam drošības temperatūras ierobežojumam vienmēr jābūt
vismaz par 25 °C zemākam nekā izmantotā šķidruma degpunktam.

• Ņemiet vērā, ka pastāv risks:

- degošiem nonākt saskarē ar uzliesmojošām vielām,
- nonākt saskarē ar degošiem šķidrumiem ar zemu vārīšanās

temperaturu,

- saplīstot stikla,
- izmantojot neatbilstoša izmēra trauku,
- pārpildot mediju,
- nedroši novietojot trauku.
• Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos traukos ar

piemērotu vilkmes ventilāciju. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie IKA

®

.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru

apstrādes rezultātā radusies energija ir

zināma. Tas attiecas arī uz citiem energijas

rašanās vei- diem, piemēram, gaismas sta-

riem.

• Novietošanas virsma var sasilt arī tad, ja tā netiek apsildīta,

piedziņas magnētam griežoties ar lielu apgriezienu skaitu.

• Lūdzu izskatīt jebkādus iespējamos piesārņojumus un nevēlamu

ķīmiskās reakcijas.

• Apstrādājamajā šķidrumā var nonākt rotējošo piederumu detaļu

nodiluma dałiņas.

• Izmantojot magnēta stienīšus ar PTFE pārklājumu, jāņem vērā:

PTFE ķīmiskās reakcijās iesaistās, nonākot saskarē ar izkausētiem
vai izšķīdinātiem sārmu un sārmzemju metāliem, kā arī smal-
kiem periodiskās sistēmas 2. un 3. grupas metālu pulveriem
temperatūrā virs 300 °C - 400 °C. Ar savienojumu reagē tikai
brīvais fluors, hlora fluorīds un sārmu metāli, halogēnogļūdeņraži

UZMANĪBU

BĪSTAMI

to atgriezeniski izpleš.

(Avots: Römpps ķīmijas leksikons un ”Ulmann” 19. sējums)

Eksperimentālā procedūras

• Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu

atbilstoši apstrādājamā materiāla
bīstamības klasei. Pretējā gadījumā
pastāv risks, jo var:

- izšļakstīties šķidrums,

- izslīdēt detaļas,
- izdalīties no toksiskās vai degošās gāzēs.
• Samaziniet apgriezienu skaitu, ja:

- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,

- iekārtas gaita ir nevienmērīga,

- uz plates novietotais trauks kustas
piederumi
• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīkojums”

aprakstīto aprīkojumu.

• Elektrības vads nedrīkst pieskarties apsildāmajai novietošanas

virsmai.

• Ievērojiet piederumu lietošanas instrukciju.
• Iegremdējiet ārējos temperatūras mērīšanas taustus (ETS-D ...)

vismaz 20 mm dziļumā.

• Pievienotajam ārējam temperatūras mērīšanas taustam ETS-D

vienmēr jāatrodas šķidrumā.

• Piederumiem jābūt stingri piestiprinātiem ierīcei, un tie nedrīkst

paši atvienoties. Instalācijas smaguma centram jābūt uzstādīšanas
vietas vidū.

Barošanas avots / izslēgt

• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegu-

mam.

• Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aizsniedza-

mai un pieejamai.

• Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša jāizvelk

no kontaktligzdas.

• Ja ir bijis elektroenergijas padeves

pārtraukums, ierīce B režīmā atsāk dar-
boties automātiski. (RH digital)

Ierīces drošībai
• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
• Nepārklājiet ierīci, arī daļēji, piemēram, ar metāla platēm vai foli-

ju. Rezultātā tā var pārkarst.

• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
• Novietošanas virsmai jābūt tīrai.
• Starp ierīcēm, starp ierīci un sienu un virs instalācijas ievērojiet

minimālo attālumu (min. 800 mm).

BRĪDINĀJUMS

BĪSTAMI

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

BĪSTAMI

LV

Advertising
This manual is related to the following products: