Wskazówki bezpieczeństwa, Uwaga – IKA RH digital User Manual

Page 38

Advertising
background image

38

38

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję

obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu

dostępnym dla wszystkich.

Ochrona użytkownika
• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez

przeszkolony personel.

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
• Gniazdko musi być uziemione (kontakt z przewodem uziemiającym).

Uwaga – Pole magnetyczne!

Prosimy uwzględniać oddziaływanie pola mag-

netycznego (ma ono wpływ na pracę rozruszni-
ka serca, stan nośników danych itp.)

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Należy zachować ostrożność przy dotyk-

aniu części obudowy i płyty grzejnej. Płyta

grzewcza może rozgrzać się do temperatu-

ry ponad 320 °C. Należy uważać na ciepło

pozostające po wyłączeniu urządzenia.

Urządzenie może być przewożona jedynie na zimno!
Projektowania urządzenia:

• Z urządzenia

nie wolno korzystać w miejs-

cach, w których w powietrzu znajdują się sub-
stancje grożące wybuchem ani pod wodą. Nie
stosować substancji niebezpiecznych.

• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, czystej, antypoślizgowej,

suchej i ogniotrwałej powierzchni.

• Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.

• Przewód sieciowy nie może dotykać ogrzewanej płyty roboczej.

• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod

kątem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.

Dopuszczalna średnie /zanieczyszczenia / reakcje uboczne

Uwaga!

W urządzeniu można obrabiać lub podgrzewać

tylko takie substancje, których temperatura
zapłonu jest wyższa od ustalonego, bezpiecz-
nego zakresu temperatur (100 – 360 °C).

Temperatura zapalenia zastosowanej substancji musi przekraczać
ten bezpieczny zakres temperatur o przynajmniej 25 °C.

• Uwzględnić zagrożenie stwarzane przez:

- materiały łatwopalne,
- substancje łatwopalne o niskiej temperaturze wrzenia,
- pęknięcie szkła,
- użycie naczynia o nieodpowiedniej wielkości,
- przepełnienie naczynia,
- niepewne ustawienie naczynia.
• Materiały chorobotwórcze można obrabiać wyłącznie w zamkniętych naczyniach z odpo-

wiednim odciągiem. W razie pytań prosimy o kontakt z fi rmą IKA

®

.

• Nadaje się wyłącznie do mediów, dla których

doprowadzenie energii podczas obróbki nie

jest szkodliwe. Dotyczy to również innych

sposobów doprowadzenie energii, np. w
postaci oświetlenia.

• Płyta robocza może się rozgrzać także bez właczenia podgrzewa-

nia– na skutek wysokiej prędkości obrotowej elektromag nesu

napędowego.

• Proszę rozważyć ewentualnych zanieczyszczeń i niepożądanych

reakcji chemicznych.

• Cząstki powstające w wyniku ścierania obracających się części ele-

mentów dodatkowych może przedostać się do obrabianego preparatu.

• Podczas korzystania z mieszadełek magnetycznych z powłoką

teflonową należy wziąć pod uwagę co następuje: Teflon wchodzi

w reakcje chemiczne w zetknięciu z roztopionymi lub rozpusz-

czonymi metalami alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych,

UWAGA

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

a także z bardzo rozdrobnionymi proszkami metali grupy 2 i 3

układu okresowego w temperaturze powyżej 300 °C - 400 °C.

Agresywność chemiczną wobec teflonu wykazują tylko fluor ele-

mentarny, fluorochlorki i metale alkaliczne, a węglowodory chlo-

rowcopochodne wykazują odwracalne działanie spęczniające.

(zródło: Römpps Chemie-Lexikon i ”Ulmann”, tom 19)

Procedury eksperymentalne

• Stosować osobiste wyposażenie ochronne

odpowiednie do klasy niebezpieczeństwa

używanego medium. W przeciwnym wypad-

ku istnieje zagrożenie spowodowane:

- pryskaniem lub parowaniem cieczy

- wypadnięciem części
- uwalnianiem się gazów toksycznych i palnych.
• Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku:

- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wy-

sokiej prędkości obrotowej,

- wystąpienia nierównomiernego biegu,

- przesuwania się naczynia na płycie górnej.
akcesoria
• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opi-

sanymi w rozdziale “Akcesoria”.

• Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
• Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi

wyposażenia dodatkowego.

• Zewnętrzny czujnik temperatury (ETS-D ...) należy zanurzyć w

medium na głębokość co najmniej 20 mm.

• Dołączony do urządzenia zewnętrzny czujnik temperatury ETS-D

musi zawsze pozostawać zanurzony w medium.

• Akcesoria muszą być dobrze przymocowane do naczynia i nie

można dopuszczać do ich samoistnego poluzowania. Punkt cięż-
kości zestawu musi spoczywać ponad powierzchnią płyty górnej.

Napięcie zasilania / wyłączanie

• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się

zgadzać z napięciem sieciowym.

• Gniazdo na przewód zasilający musi znajdować się w łatwo

dostępnym miejscu.

• Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wyciągnięciu

wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.

• Po ewentualnej przerwie w dostawie prądu urządzenie

uruchomi się samoczynnie w trybie B. (RH digital)

Ochrona urządzenia
• Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowa-

ny personel.

• Nie wolno przykrywać urządzenia nawet częściowo, np.

metalową płytką lub folią. Spowodowałoby to przegrzanie.

• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Płytę roboczą należy utrzymywać w czystości.
• Należy dbać o przestrzeganie minimalnych odległości pomiędzy

urządzeniami, pomiędzy urządzeniem i ścianą oraz ponad zesta-
wem (przynajmniej 800 mm).

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

PL

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

Advertising
This manual is related to the following products: