Indicaţii de siguranţă, Atenţie, Pericol – IKA RH digital User Manual

Page 47

Advertising
background image

47

47

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Indicaţii de siguranţă

AVERTIZARE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte

de punerea în funcţiune şi să respectaţi indicaţiile de siguranţă.

• Păstraţi Instrucţiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru înt-

reg personalul.

Pentru protecția dumneavoastră
• Asiguraţi-vă că numai personal instruit lucrează cu aparatul.
• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi prevederile de

protecţia muncii şi prevenire a accidentelor.

• Priza folosită trebuie să fie legată la pământ (contact cu cablu de protecţie).

Atenţie - magnetism!

Ţineţi cont de efectele câmpului magnetic

(stimulatoare cardiace, medii de stocare a
datelor ...)

Pericol de arsuri!

Atenţie la atingerea elementelor carcasei şi

a plitei. Plita se încălzeşte la peste 320 °C.

Ţineţi cont de căldura reziduală după oprire!

Dispozitivul poate fi transportate numai într-o stare rece!
dispozitiv de proiectare:

Nu utilizaţi aparatul în atmosferă explozivă,

cu materiale periculoase sau sub apă.

• Aşezaţi aparatul liber pe o suprafaţă plană, stabilă, curată,

antiderapantă, uscată şi rezistentă la foc.

• Picioarele aparatului trebuie să fie curate şi nedeteriorate.

• Cablul de alimentare nu are voie să atingă placa de aşezare, care

se încălzeşte.

• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi ca aparatul şi accesoriile să nu

fie deteriorate. Nu folosiţi piese deteriorate.

permisă mijlocii / contaminanți / Reacții adverse

Avertizare!

Numai proces și de căldură de siguranță

pentru orice mass-media, care are un punct

de aprindere mai mare decât limita de

temperatură reglabilă în condiții de siguranță,

care a fost setat (100 până la 360 ° C).

Temperatura limită de siguranţă trebuie să fie reglată întotdeauna
la o temperatură cu cel puţin 25°C mai mică decât punctul de
aprindere a substanţei utilizate.

• Aveţi în vedere o periclitare prin:

- materiale inflamabile
- materiale combustibile cu temperatură joasă de fierbere
- spargerea sticlei
- dimensionarea greşită a recipientului
- umplerea la un nivel prea ridicat cu substanţă
- poziţia instabilă a recipientului.
• Prelucraţi substanţe patogene numai în recipiente închise ferm şi în

condiţii de ventilaţie corespunzătoare. În cazul în care aveţi întrebări,
vă rugăm să vă adresaţi IKA

®

.

• Prelucraţi numai substanţe la care sur plus-

ul de energie apărut în timpul prelucrării

este inofensiv. Acest lucru este valabil şi în

privinţa energiei produse şi sub alte forme,

de exemplu prin iradiere luminoasă.

• De asemenea, placa de aşezare se poate încălzi şi atunci când

nu funcţionează încălzirea, datorită magneţilor de acţionare cu
turaţii mari.

• Vă rugăm să ia în considerare orice eventuale contaminări chimi-

ce si reactii nedorite.

• Este posibil ca în substanţa ce urmează să fie prelucrată să ajungă

şpan de la accesoriile rotative.

• La utilizarea barelor magnetice, acoperite cu PTFE, trebuie respec-

tate următoarele: Reacţiile chimice ale PTFE apar în contact cu

metale alcaline sau alcalino-pământoase, topite sau în suspen-

ATENŢIE

PERICOL

sie, precum şi cu pulberi metalice fine din grupa 2 şi 3 a tabelului

periodic al lui Mendeleev, la temperaturi de peste 300 - 400 °C.

Numai fluorul elementar, trifluorura de clor şi metalele alcaline o

atacă, carbohidraţii halogeni reacţionează energic, reversibil.

(sursa: Dicţionarul de chimie Römpps şi „Ullmann“ volumul 19)

Proceduri experimentale

• Purtaţi echipamentul de protecţie per-

sonal corespunzător clasei de pericol a

substanţelor prelucrate. În plus, pot exis-

ta următoarele pericole datorate:

- stropire cu lichide,

- proiectarea în afară a unor piese
- prinderea unor părţi ale corpului, părului, hainelor sau bijuteriilor.
• Reduceţi turaţia dacă:

- Materialul este stropit din recipient datorită turaţiei prea mari

- survine o funcţionare neliniştită

- recipientul se mişcă pe placa de aşezare.
Accesorii
• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile descrise în

capitolul „Accesorii”.

• Montaţi accesoriile numai când ştecherul este scos din priză.
• Respectaţi manualul de utilizare al accesoriilor.
• Asigurați-vă că senzorul de temperatură exterioară (ETS-D ...) se introdu-

ce în mass-media la o adâncime de cel puțin 20 mm.

• ETS-D Senzorul de temperatură exterioară trebuie să fie întot-

deauna introduse în mass-media atunci când sunt conectate.

• Accesoriile trebuie să fie bine fixate pe aparat şi nu este permis

ca acestea să se desprindă singure. Centrul de greutate al mon
tajului trebuie să se afle în interiorul suprafeţei de aşezare.

Sursa de alimentare / Deconectarea

• Tensiunea reţelei de alimentare trebuie să corespundă cu cea

indicată pe plăcuţa de tip.

• Priza de alimentare a aparatului trebuie să fie uşor accesibilă.
• Separarea aparatului de reţeaua de alimentare cu tensiune se realizează

numai prin tragere de ştecherul de reţea sau ştecherul aparatului.

• Aparatul va reporni automat în modul B,

urma oricărei întreruperi de alimentare.
(RH digital)

Pentru protecția aparatului
• Aparatul va fi deschis numai de personal calificat.
• Nu acoperiţi aparatul, nici parţial, de exemplu cu plăci metalice

sau folii. Urmarea ar fi supraîncălzirea.

• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului sau accesoriilor.
• Aveţi grijă ca placa de aşezare să fie curată.
• Respectaţi distanţele minime între aparate, între aparat şi perete,

precum şi distanţa deasupra montajului (min. 800 mm).

AVERTIZARE

PERICOL

AVERTIZARE

AVERTIZARE

PERICOL

RO

Advertising
This manual is related to the following products: