Turvallisuusohjeet, Vaara, Huomautus – IKA RH digital User Manual

Page 36

Advertising
background image

36

36

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja nouda-

ta kaikkia turvallisuusohjeita.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
Oman turvallisuutesi vuoksi
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapa

turmantorjuntaohjeita.

• Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.

Huomautus - magneettisuus!

Huomioi magneettikentän vaikutukset (sy-

däntahdistin, tallennusvälineet ...).

Palovammojen vaara!

Ole varovainen koskettaessasi kotelon osia

ja kuumennuslevyä! Kuumennuslevyn läm-

pötila voi olla yli 320 °C. Huomioi jäännös-

lämpö laitteen pysäytyksen jälkeen.

Laite saa kuljettaa vain kylmissä olosuhteissa!
Laitteen suunnittelu:

• Laitetta ei saa in bold käyttää räjähdy-

salttiissa tiloissa, vaarallisten ainei den
käsittelyyn eikä veden alla.

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja pa-

lamattomalle alustalle.

• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.

• Verkkojohto ei saa koskettaa lämmitettävää tasoa.

• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöker-

taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

Väliaineen sallitulla / epäpuhtaudet / sivureaktioita

Huomautus:

Tällä laitteella saa käsitellä tai kuumentaa

vain sellaisia aineita, joiden leimahdus-
piste on asetetun turvalämpötilarajoituk-
sen (100 ... 360 °C) yläpuolella.

Asetetun turvalämpötilarajoituksen pitää olla aina vähintään 25 °C
käytetyn aineen palamispiste alapuolella.

• Vaaraa voivat aiheuttaa:

- syttyvät materiaalit
- palavat materiaalit, joilla on alhainen kiehumislämpötila
- lasin rikkoutuminen
- väärin mitoitettu astia
- liian täynnä oleva astia
- epävakaa astia
• Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain suljetussa astiassa asi-

anmukaisen poistoimurin alla. Lisätietoja antaa IKA

®

.

• Laitteella saa käsitellä ainoastaan sellaisia

materiaaleja, joissa käsittelyn aiheuttama
energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee
myös muita energialisäyksiä esim. aurin-
gonvalosta.

• Taso voi lämmetä myös ilman lämmityskäyttöä käyttö magneet-

tien vaikutuksesta suurilla pyörimisnopeuksilla.

• Ole hyvä ja harkitse mahdolliset epäpuhtaudet ja toivottuja kemi-

allisia reaktioita.

• Pyörivistä tarvikkeista kulumisen seurauksena irtoava aines voi

päästä käsiteltävään aineeseen.

• PTFE-muovilla koteloituja magneettisauvoja käytettäessä pitää

ottaa huomioon seuraava: PTFE reagoi kemiallisesti, jos se joutuu
kosketuksiin sulassa tai liuenneessa muodossa olevien alkali-tai
maa-alkalimetallien kanssa tai jaksollisen järjestelmän ryhmiin 2
ja 3 kuuluvien metallien kanssa, kun ne on jauhettu hienojako-
isiksi ja lämpötila on yli 300 °C - 400 °C. Vain alkuainefluorilla,

HUOMAUTUS

VAARA

klooritrifluoridilla ja alkalimetalleilla on syövyttävä vaikutus, ha-
logeenihiilivedyt vaikuttavat laajentavasti.

(Lähde: Römpps Chemie-Lexikon und „Ulmann“ Band 19)

Kokeellisia toimenpiteitä

• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluoki-

tusta vastaavia henkilö kohtaisia suojava-
rusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:

- nesteiden roiskuminen

- osien sinkoutuminen
- myrkyllisten tai palavien kaasujen vapautuminen
• Pienennä pyörimisnopeutta, jos:

- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden

vuoksi

- laite toimii epätasaisesti

- astia liikkuu tasolla
lisätarvikkeet
• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet kap-

paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
• Noudata tarvikkeen käyttöohjeita.
• Upota ulkoinen lämpötila-anturi (ETS-D ...) vähintään 20 mm ai-

neeseen.

• Mukana toimitetun ulkoisen lämpötila-anturin ETS-D pitää aina

olla aineessa.

• Lisävarusteiden pitää olla kunnolla kiinni laitteessa eivätkä ne saa

löystyä itsestään. Astian painopisteen pitää olla tason alueella.

Virtalähde/ kytkeminen pois päältä

• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.

• Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti ulottuvilla ja saatavilla.
• Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla verkkojohto

pistorasiasta tai laitteesta.

• Laite käynnistyy itsestään tilaan B sähkö-

katkoksen jälkeen. (RH digital)

Laitteen suojaamiseksi
• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
• Älä peitä laitetta edes osittain esim. metallilevyllä tai -foliolla. Lai-

te saattaa ylikuumentua.

• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Pidä taso puhtaana.
• Varmista, että kahden laitteen tai laitteen ja seinän välillä on

kuvan mukainen minimietäisyys ja että koeastian yläpuolella on
vähintään 800 mm vapaata tilaa.

VAROITUS

VAARA

VAROITUS

VAROITUS

VAARA

FI

Advertising
This manual is related to the following products: