Sikkerhedshenvisninger, Fare, Advarsel – IKA RH digital User Manual

Page 34

Advertising
background image

34

34

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL

Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær

opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.

• Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig

for alle.

Beskyttelsesforanstaltninger
• Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
• Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og be-

stemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

• Stikdåsen skal være jordet (jordledningskontakt).

OBS - magnetisme!

Der skal tages hensyn til magnetfeltets ef-

fekter (hjertepacemakere, datamedier ...).

Forbrændingsfare!

Vær forsigtig, når De rører ved husets dele

eller varmepladen! Varmepladen kan blive

mere end 320 °C varm. Vær opmærksom

på resterende varme efter slukningen.

Apparaten får endast transporteras i kallt tillstånd!
Enheten design:

• Apparatet må ikke drives i atmosfærer

med eksplosionsfare, med farlige stoffer
og under vand.

• Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør

og ildfast overflade.

• Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.

• Netkablet må ikke røre ved den opvarmelige opstillingsplade.

• Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anven-

delse. Beskadigede dele må ikke bruges.

Tilladt medium / forurenende stoffer / side reaktioner

OBS:

Dette apparat må kun bruges til behand-

ling hhv. opvarmning af medier med et fl
ammepunkt, som ligger over den indstil-
lede sikkerhedstemperaturbegrænsning
(100 ... 360 °C).

Den indstillede sikkerhedstemperaturbegrænsning skal altid ligge
mindst 25 °C under brændpunktet af det anvendte medium.

• Vær opmærksom på farer, som skyldes:

- antændelige materialer
- brændbare medier med lav kogetemperatur
- glasbrud
- forkerte mål på beholderen
- for højt påfyldningsniveau af mediet
- ustabilitet af beholderen
• Sygdomsfremkaldende materialer må kun bearbejdes i lukkede beholde-

re under et egnet aftræk. Henvend Dem til IKA

®

, hvis De har spørgsmål.

• Der må kun bearbejdes medier, hvor tilfør-

sel af energi ved bearbejdningen er ikke

farlig. Dette gælder også for anden energi-
tilførsel, f.eks. fra lys.

• Ved høje omdrejningstal kan opstillingspladen blive varm også

uden varmedrift p.g.a. drivmagneten.

• Overvej venligst eventuelle forureninger og uønskede kemiske

reaktioner.

• Småpartikler fra roterende tilbehørsdele kan måske komme ind i

det medium, der skal bearbejdes.

• Ved anvendelse af PTFE-indkapslede magnetpinde skal der tages

hensyn til følgende:

Der optræder kemiske reaktioner fra PTFE ved

kontakt med smeltede eller opløste alkaliske metaller og alkaliske
jordmetaller samt med findelte pulvere af metaller af periodesys-
temets 2. og 3. gruppe ved temperaturer over 300 °C - 400° C.
Kun elementært fluor, klortrifluorid og alkalimetaller angriber det,

OBS

FARE

halogenkulbrinter virker reversibelt opsvulmende.

(Kilde: Rømpps kemi-lexikon og „Ulmann“, bind 19)

Eksperimentelle procedurer

•Brug personbeskyttelsesudstyr svarende

til fareklassen af det medie, der skal be-
arbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.:

- stænk af væsker

- dele, der slynges ud
- frigørelse af toksiske eller brændbare gasser
• Sæt omdrejningstallet ned, hvis:

- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal

- apparatet kører uroligt

- beholderen bevæger sig på opstillingspladen.
tilbehør
• Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som

beskrives i kapitlet “Tilbehør”.

• Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
• Vær opmærksom tilbehørets driftsvejledning.
• Eksterne temperaturmålefølere (ETS-D ...) skal sænkes mindst 20

mm ned i mediet.

• Den tilsluttede eksterne temperaturmåleføler ETS-D skal altid

være i mediet.

• Tilbehørsdele skal være forbundet med apparatet på sikker måde

og må ikke kunne løsne sig af sig selv. Opstillingens tyngdepunkt
skal ligge inden for opstillingspladen.

Strømforsyningen / Slukning af

• Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med net-

spændingen.

• Stikdåsen til netledningen skal være let tilgængelig.
• Apparatet kobles kun fra strømnettet, hvis netstikket hhv. appa-

ratets stik trækkes ud.

• Apparatet starter igen af sig selv i modus

B efter en afbrydelse af strømforsyningen.
(RH digital)

Beskyttelse af apparatet
• Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.
• Hverken hele apparatet eller dele af det må tildækkes, f.eks. med

metalplader eller -folier. Resultatet vil være overophedning.

• Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
• Sørg for, at opstillingspladen er ren.
• Vær opmærksom på de mindste afstande mellem apparatet og

væggen over opstillingen (min. 800 mm).

ADVARSEL

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL

FARE

DA

Advertising
This manual is related to the following products: