Sikkerhetsanvisninger, Fare, Advarsel – IKA RH digital User Manual

Page 35

Advertising
background image

35

35

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL

Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke ap-

paratet, og følg sikkerhetsanvisningene.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
Personlig sikkerhet
• Sørg for at kun kvalifi sert personell arbeider med apparatet.
• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene for

helse, miljø og sikkerhet.

• Stikkontakten må være jordet (jordet kontakt).

Advarsel - magnetisme!

Vær spesielt forsiktig med virkningene av

magnetfeltet (by-pass, datamedium ...).

Fare for forbrenning!

Vær forsiktig ved håndtering av husdelene

og varmeplaten! Varmeplata kan nå en tem-

peratur på over 320 °C. Vær oppmerksom

på restvarme etter at apparatet er slått av.

Enhet må kun transporteres i kalde væforhold!
Enhet design:

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjons-

farlige omgivelser, med farlige stoffer og
under vann.

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, sklisikker, tørr og brann

bestanding overfl ate.

• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.

• Strømledningen må ikke komme i kontakt med den oppvarmba-

re plata.

• Strømledningen må ikke komme i kontakt med den oppvarmba-

re plata.

Tillatt medium/ forurensninger / sidereaksjoner

Advarsel:

Dette apparatet er blitt utviklet kun for

bearbeiding og oppvarming av medier
som har et fl ammepunkt som er høye-
re enn den sikkerhetstemperaturgrensen
som er innstilt (100 til 360 °C).

Sikkerhetstemperaturbegrensningen som er stilt inn, skal alltid lig-
ge minst 25 °C under brennpunktet for mediumet som brukes.

• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes:

- brannfarlige materialer
- brennbare medier med lav koketemperatur
- ødelagt glass
- feil størrelse på beholderen
- for mye medium i beholderen
- beholderen står ustøtt
• Patogene materialer skal bare bearbeides i lukkede beholdere under

et egnet avtrekk. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med IKA

®

.

• Bearbeid kun medier som tåler energien

som påføres under bearbeidingen. Dette
gjelder også andre energiformer som f.eks.
lys- stråling.

• Plata kan også bli varmet opp av drivmagnetene ved høy has-

tighet, uten at varmefunksjonen er satt på.

• Vennligst vurdere eventuelle forurensninger og uønskede kjemis-

ke reaksjoner.

• I visse tilfeller kan partikler fra roterende tilbehørsdeler komme

opp i mediumet som bearbeides.

• Vet bruk av magnetstaver med PTFE-kledning, må de tas hensyn

til følgende: Det oppstår kjemiske reaksjoner fra PTFE i kontakt
med smeltede eller oppløste alkali- og jordalkalimetaller, finmal-
te pulver av metaller fra periodesystemets gruppe 2 og 3 ved
temperaturer over 300 °C - 400 °C. PTFE blir kun angrepet av

ADVARSEL

FARE

elementær fluor, klortrifluorid og alkalimetaller, halogenhydro-
karbon virker reversibel svellende.

(Kilde: Römpps kjemi-leksikon og “Ullmann” bind 19)

Eksperimentelle prosedyrer

•Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar

med fareklassen til mediumet som skal
bearbeides. Ellers kan det være fare for:

- væskesprut og fordamping

- deler som slynges ut
- frigjøring av giftige eller brennbare gasser
• Reduser hastigheten hvis:

- mediumet skvetter ut av beholderen som en følge av for høy

hastighet

- det oppstår ujevn gange

- beholderen beveger seg på underlaget
Tilbehør
• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapit-

let «Tilbehør» brukes.

• Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
• Følg anvisningene i instruksjonsboka som følger med tilbehøret.
• Stikk den eksterne temperaturføleren (ETS-D ...) minst 20 mm

ned i mediumet.

• Den eksterne temperaturføleren ETS-D som er tilkoplet, skal alltid

være i mediumet.

• Tilbehør må være godt festet på apparatet, og skal ikke løsne av

seg selv. Tyngdepunktet på enheten skal være innenfor under-
lagsflata.

Strømforsyningen/ utkobling

• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med

nettspenningen.

• Stikkontakten for nettilkoplingsledningen må være lett tilgjengelig.
• Apparatet kan kun koples fra strømnettet ved at strøm- eller ap-

paratkontakten trekkes ut.

• Etter et strømbrudd starter apparatet av

seg selv igjen i modus B. (RH digital)

Beskyttelse av apparatet
• Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.
• Ikke dekk til apparatet, heller ikke delvis, med f.eks. metallplater

eller folie. Det kan føre til overoppheting.

• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
• Pass på at plata er rein.
• Overhold minimumsavstanden mellom apparater, og mellom ap-

paratet og veggen over enheten (min. 800 mm).

ADVARSEL

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL

FARE

NO

Advertising
This manual is related to the following products: