Varnostna opozorila pozor, Pozor – IKA RH digital User Manual

Page 41

Advertising
background image

41

41

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Varnostna opozorila

POZOR

Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in

upoštevajte varnostna navodila.

• Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
Za vašo zaščito
• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo

pri delu ter preprečevanje nesreč.

• Vtičnica mora biti ozemljena (priključek za zaščitni vodnik).

Pozor, magnetno polje!

Bodite pozorni na učinke magnetnega polja

(srčni spodbujevalniki, nosilci podatkov ...).

Nevarnost opeklin!

Ko se dotikate delov ohišja in grelne plošče,

bodite previdni. Grelna plošča se lahko ogre-

je do temperature nad 320 °C. Naprava je

po izključitvi topla

Naprava lahko prevaža le v hladni stanju!
Naprava oblikovanje:

Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko

ogroženih atmosferah, z nevarnimi snov-
mi in pod vodo.

• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in

negorljivo podlago z dovolj prostora.

• Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.

• Omrežni kabel se ne sme dotikati ogrevane plošče za namestitev.

• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema

nepoškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.

Dovoljena srednje/ onesnaževalci / neželeni reakcije

Pozor!

S to napravo je dopustno obdelovati oz.

ogrevati samo snovi, ki imajo plamenišče
nad nastavljeno varnostno temperaturno
omejitvijo (100 – 360 °C).

Nastavljena varnostna temperaturna omejitev mora biti vedno naj-
manj 25 °C pod goriščem obdelovane snovi.

• Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- vnetljivih snovi z nižjo temperaturo vrelišča,
- loma stekla,
- neprimerne velikosti posode,
- previsokega nivoja medija,
- nestabilno postavljene posode.
• Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte samo v zaprtih posodah pod

primerno napo. Za kakršna koli vprašanja se posvetujte z IKA

®

.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava

ne dovaja občutne energije. To velja tudi

za druge dovode energije, npr. zaradi svet-

lobnega obsevanja.

• Plošča za postavitev se lahko ogreje tudi brez grelnega delovanja.

Ogreje se s pogonskimi magneti pri visokem številu vrtljajev.

• Prosimo upoštevajte morebitne kontaminacije in neželenih reakcij.
• V obdelovani snovi se lahko vrtljivi deli opreme obrabijo.
• Pri uporabi magnetnih palic, oplaščenih s PTFE, upoštevajte nas-

lednje:

PTFE kemično reagira ob stiku s taljenimi ali raztopljenimi

alkalnimi kovinami ali zemeljskimi alkalnimi kovinami ter finimi

praški kovin iz druge in tretje skupine periodnega sistema pri tem-

peraturah nad 300-400 °C. Samo elementarni fluor, kloridov flu-

orid in alkalne kovine delujejo agresivno, halogenski ogljikovodiki

pa povzročajo reverzibilno nabrekanje.

(Vir: Kemijski leksikon Römpps in “Ulmann”, zvezek 19)

POZOR

NEVARNOST

Eksperimentalni postopke

• Nosite osebno zaščitno opremo v skladu

z razredom nevarnosti medija, ki ga ob-
delujete, sicer obstaja nevarnost:

- brizganja tekočin,

- hitrega izmeta delov,
- Sproščajo se strupeni ali gorljivi plini.
• Število vrtljajev zmanjšajte, če:

- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,

- naprava teče neenakomerno,

- se posoda na plošči premika.
oprema
• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju

“Oprema“.

• Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
• Upoštevajte navodila za uporabo opreme.
• Zunanja tipala za merjenje temperature potopite (ETS-D ...) vsaj

20 mm v snov.

• Priključeno zunanje tipalo za merjenje temperature ETS-D mora

biti vedno v snovi.

• Deli naprave morajo biti z napravo tesno povezani in se ne sme-

jo sprostiti sami od sebe. Težišče sestavljene naprave mora biti
znotraj plošče.

Električno napajanje / Izklapljanje

• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno

napetostjo.

• Priključna vtičnica električnega omrežja mora biti enostavno do-

segljiva in dostopna.

• Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar izvlečete

omrežni vtič oziroma vtič naprave.

• Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi na-

pajanja z električnim tokom se naprava v

načinu delovanja B ne zažene samodejno.
(RH digital)

Za zaščito naprave
• Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
• Naprave ne pokrijte niti deloma (npr. s kovinskimi ploščami ali

folijami), sicer se lahko pregreje.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Plošča za namestitev mora biti čista.
• Upoštevajte najmanjše razdalje med napravami, med napravo in

steno ter nad sestavljeno napravo (najmanj 800 mm).

POZOR

NEVARNOST

POZOR

POZOR

NEVARNOST

SL

Advertising
This manual is related to the following products: