Υποδείξείς ασφάλείας, Προσοχη – IKA RH digital User Manual

Page 48

Advertising
background image

48

48

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Υποδείξείς ασφάλείας

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ

Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη

θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.

• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε

όλους.

Για τη δική σας προστασία
• Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να

εργάζεται με τη συσκευή.

• Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς

προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.

• Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη (επαφή αγωγού

προστασίας).

Προσχή - ΜαγνητІσμός!

Λαμβάνετε υπόψη τις επιπτώσεις του

μαγνητικού πεδίου (βηματοδότες, μέσα
δεδομένων...).

Κίνδυνος εγκαύματος!

Προσοχή κατά το άγγιγμα εξαρτημάτων του

περιβλήματος και της θερμαντικής πλάκας.

Η θερμαντική πλάκα μπορεί να αναπτύξει

θερμοκρασία ένα των 320 °C. Λαμβάνετε

υπόψη την υπολειμματική θερμότητα μετά

την απενεργοποίηση!

Η συσκευή μπορεί να μεταφέρονται μόνο σε κρύα κατάσταση!
Σχεδιασμό της συσκευής:

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται

σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες
ουσίες και κάτω από νερό.

• Τοποθετήστε τη συσκευή ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή,

καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.

• Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να μην

έχουν υποστεί ζημίες.

• Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη

θερμαινόμενη πλάκα τοποθέτησης.

• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα

για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.

Επιτρεπτή μεσαίου / ρυπαντές / παράπλευρες αντιδράσεις

Προσοχή!

Μόνο τα διεργασία και να να ζεσταθεί

οποιαδήποτε μέσο οποία έχει σημείο

ανάφλεξης υψηλότερο από το

προσαρμοσμένο ασφαλές όριο θερμοκρασίας
που έχει οριστεί (100 έως 360 ° C).

Το ρυθμισμένο όριο θερμοκρασίας ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται
πάντα 25°C τουλάχιστον χαμηλότερα από το σημείο ανάφλεξης του
χρησιμοποιούμενου μέσου.

• Προσέξτε του κινδύνους που μπορεί να

προκληθούν από:

- εύφλεκτα υλικά

- καύσιμα υλικά χαμηλού σημείου βρασμού

- θραύση γυαλιού

- εσφαλμένη διαστασιολόγηση του δοχείου

- υπερβολική στάθμη πλήρωσης του υλικού

- ασταθής στήριξη του δοχείου.
• Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά δοχεία κάτω από

κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα απευθύνεστε στην εταιρεία IKA

®

.

• Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία

η προσθήκη ενέργειας κατά την επεξεργασία

είναι ακίνδυνη. Το αυτό ισχύει επίσης για

άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή

ακτινοβολία.

• Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να θερμανθεί ακόμη και όταν δεν είναι σε

λειτουργία θέρμανσης από τον κινητήριο μαγνήτη σε υψηλό αριθμό στροφών.

• Παρακαλούμε να εξετάσει τις πιθανές ρυπάνσεις και ανεπιθύμητες

χημικές αντιδράσεις.

• Κατά περίπτωση μπορούν να καταλήξουν τρίμματα από

περιστρεφόμενα παρελκόμενα στο υπό επεξεργασία υλικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Κατά τη χρήση μαγνητικών ράβδων με επένδυση PTFE πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

χημικές αντιδράσεις του PTFE προκαλούνται

σε επαφή με τηγμένα ή διαλυμένα μέταλλα αλκάλια και μέταλλα

αλκαλικών γαιών, καθώς και με λεπτόκοκκες μεταλλικές σκόνες της

2ης και της 3ης ομάδας του περιοδικού συστήματος σε θερμοκρασίες

άνω των 300-400 °C. Μόνο το στοιχειώδες φθόριο, το τριφθοριούχο

και τα μέταλλα αλκάλια αντιδρούν με αυτό, ενώ οι αλογονούχοι

υδρογονάνθρακες έχουν αναστρέψιμη διογκωτική δράση.

(Πηγή: Römpps Chemie-Lexikon και “Ulmann” τόμος 19)

πειραματικές διαδικασίες

• Φοράτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό

σας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου

του προς επεξεργασία μέσου. Διαφορετικά

μπορεί να προκληθεί κίνδυνος από:

- πιτσιλιές υγρών

- εκτίναξη εξαρτημάτων
- Έκλυση τοξικών ή εύφλεκτων αερίων.
• ΜεІώστε ταχύτητα εάν:

- Έγχυση μέσο λόγω της υψηλής ταχύτητας του σκάφους

- Δεν λεІτουργεί ομαλά

- Το σκάφος κІνείταІ πάνω στην πλάκα βάσης.
αξεσουάρ
• Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που

περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».

• Εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα μόνο όταν το φις του ηλεκτρικού

καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.

• Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης των παρελκομένων.
• Βεβαιωθείτε οποία ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

(ETS-D ...) εισάγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα βάθος
τουλάχιστον 20 mm.

• Η ETS-D αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας πρέπει πάντα να

εισάγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν συνδέονται.

• Τα παρελκόμενα πρέπει να συνδέονται ασφαλώς με τη συσκευή και

δεν πρέπει να αποσυνδέονται από μόνα τους. Το κέντρο βάρους της
διάταξης πρέπει να βρίσκεται εκτός της επιφάνειας τοποθέτησης.

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Διακοπή λειτουργίας της

• Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με

την τάση δικτύου.

• Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

• Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος

εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φις του ηλεκτρικού καλωδίου
ή του καλωδίου της συσκευής.

• Η συσκευή θα αυτόματη επανεκκίνηση σε

λειτουργία ακολουθώντας B οποιαδήποτε διακοπή
στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. (RH digital)

Για την προστασία της συσκευής
• Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.
• Μην καλύπτεται τη συσκευή ούτε εν μέρει, π.χ., με μεταλλικά ελάσματα

ή φύλλα. Κάτι τέτοιο προκαλεί υπερθέρμανση.

• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα

παρελκόμενα

• Φροντίζετε ώστε να είναι καθαρή η πλάκα τοποθέτησης.
• Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ συσκευών, μεταξύ συσκευής

και τοίχου, καθώς και επάνω από τη διάταξη (ελάχ. 800 mm).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

EL

Advertising
This manual is related to the following products: