Biztonsági utasítások, Veszély, Figyelem – IKA RH digital User Manual

Page 40

Advertising
background image

40

40

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Biztonsági utasítások

FIGYELEM

Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati

utasítást, és vegye fi gyelembe a biztonsági előírásokat.

• A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzá-férhet.
Az Ön védelme érdekében
• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott

személyzet dolgozzon.

• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és

balesetelhárítási szabályok irányelveit.

• Az elektromos csatlakozó földelt legyen (védővezetékes csatlakozó).

Figyelem – Mágnesesség!

Ügyeljen a mágneses mező hatására (szív-

ritmus szabályozó, adathordozó …).

Gyulladásveszély!

Vigyázzon, amikor megérinti a ház részeit és

a fűtőlapot. A fűtőlap 320 °C hőmérsékletnél

melegebb is lehet. Kikapcsolás után figyeljen

a maradék hőre.

A készüléket csak akkor szállítható ki hideg állapotban!
Eszköz design:

Ne üzemeltesse a készüléket robbanás-

veszélyes légtérben, veszélyes anyagok-
kal és víz alatt.

• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszásmentes,

száraz és tűzálló felületre.

• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.

• A hálózati kábel ne érintse a fűtőlapot.

• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék

vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.

Megengedett közeg / szennyező anyagok / mellékreakciók

Figyelem!

Ezzel a készülékkel csak olyan anyagokat

szabad feldolgozni ill. melegíteni, ame-
lyek lobbanáspontja a beállított biztonsági
hőmérséklethatár (100 ... 360 °C) felett van.

A beállított biztonsági hőmérséklet mindig legalább 25 °C-kal a
használt közeg gyulladási hőmérséklete alatt legyen.

•Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel:

- gyúlékony anyagok kezelésénél,
- alacsony forráspontú gyúlékony anyagok kezelésénél,
- üvegtörés,
- helytelen a tartály méretének,
- ha az eszköz túlságosan tele van,
- ha az edény bizonytalanul áll.
• Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edényekben, megfelelő els-

zívás mellett dolgozzon. Kérdéseivel forduljon a IKA

®

céghez.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, ame-

lyeknél a feldolgozás so-rán átadott ener-

gia jelentéktelen minősül. Ez érvényes más

energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

• A fűtőlap a nagy fordulatszámmal forgó keverőmágnes hatására

fűtés nélkül is felmelegedhet.

• Kérjük, vegye figyelembe az esetleges szennyezések és nem-

kívánatos kémiai reakciók.

• A forgó tartozékok a feldolgozás alatt levő közegben esetleg

kopásnak lehetnek kitéve.

• Teflonbevonatú mágneses keverőrudacskák alkalmazása esetén

a következőket vegye figyelembe: Ha a teflon 300 °C - 400 °C
hőmérséklet felett olvadt vagy oldott alkálifémekkel és alkáli
földfémekkel, valamint a periódusos rendszer 2. és 3. csoport
finoman porított fémeivel kerül kölcsönhatásba, akkor kémiai
reakcióba lép velük. Csak az elemi fluor, klór-fluor vegyületek és
alkálifémek támadják meg, a halogénezett-szénhidrogének irre-
verzibilisen duzzasztják.

FIGYELEM

VESZÉLY

(Forrás: Römpp Chemie-Lexikon és ”Ulmann” 19. kötet)

Kísérleti eljárások

•Viseljen a feldolgozandó anyag veszé-

lyességi osztályának megfelelő szemé-
lyes védőeszközöket. A veszélyforrások
a következők:

- folyadékok kifröccsenése

- részecskék kirepülése
- mérgező vagy éghető gázok felszabadulása
• Csökkentse a fordulatszámot, ha:

- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt anyag

- a készülék futása nem sima

- az edény mozog a főzőlapon
kiegészítők
• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt tartozé-

kok alkalmazásával lehet dolgozni.

• A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az

elektromos hálózatból.

• Vegye fi gyelembe a tartozékok használati utasítását.
• A külső hőmérsékletérzékelőt (ETS-D …) legalább 20 mm mélyen

mártsa a folyadékba.

• A csatlakoztatott külső ETS-D hőmérsékletérzékelő mindig le-

gyen benne az anyagban.

• A tartozékokat biztosan kell összekötni a készülékkel, és maguktól

nem szabad leválniuk. A készülék súlypontjának a főzőfelületen
belül kell elhelyezkednie.

Tápegység /kikapcsolásával

• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyez-

zen meg a hálózati feszültséggel.

• A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljzatának könnyen

elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie.

• Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó hálózatról,

akkor húzza ki a csatlakozót a hálózatból vagy a készülékből.

• Az áram hozzávezetés megszakadása

után a készülék B üzemmódban magától
ismét elindul. (RH digital)

A készülék védelme érdekében
• A készüléket csak szakember nyithatja fel.
• Ne fedje le a készüléket még részben sem pl. fémlemezzel vagy

fóliával, mert túlhevülést eredményezhet.

• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• Ügyeljen arra, hogy a fűtőlap tiszta legyen.
• Figyeljen a minimális távolságra a készülékek között, a készülék

és a fal között, valamint a készülék fölött (min. 800 mm).

FIGYELEM

VESZÉLY

FIGYELEM

FIGYELEM

VESZÉLY

HU

Advertising
This manual is related to the following products: