Säkerhetsanvisningar – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 54

Advertising
background image

54

UTTD_c_022014

Skydda dig själv
Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten

och observera säkerhetsbestämmelserna.

• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt föreskrif-

terna för arbetsskydd och olycksförebyggande.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.
• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Apparaten får inte lämnas utan uppsikt under drift.

Apparaten skall endast användas med påsatt tub,

annars finns risk skador på grund av det roterande
infästningsstiftet.

• Vid arbeten med tuben BMT-20 och BMT-50 skall hörselskydd bäras.

Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvaran-

de riskklassen för det medium som skall bearbetas.
Det finns annars risk för:
- vätskestänk
- att fragment kan kastas ut
- att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken

fastnar

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert, torrt och

icke brännbart underlag.

• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
• Apparaten är inte avsedd för manuell drift.
• Under drift kan apparaten upphettas.
• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är ska-

dade. Använd aldrig skadade delar.

• Se till att locket är väl fastskruvat.
• Före start måste tuben vara fast fixerad i bajonettfästet.
• Tuben får endast fästas och tas bort när motorn är avstängd.

IKA

®

-tuberna måste vara tillslutna vid använd-

ning. Om något av mediet tränger ut skall appara-
ten genast stängas av och rengöras.

• Öppna tuben försiktigt efter användning – genom energitillförseln kan

mediet uppvärmas och skapa övertryck i behållaren, så att mediet spru-
tar ut. Kom ihåg att bära skydds-utrustning.

Berör INTE prov, blandning eller avfallet med hän-

derna om du arbetar med smittsamma eller giftiga
material. Använd skyddshandskar, skyddsrock och
vid behov även skyddsglasögon.

• Mediets temperatur får inte överstiga 40 °C.
• Använd endast av IKA

®

godkända tuber.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som bearbet-

ningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i annan form, t.ex.
ljusinstrålning.

• Observera riskerna med eldfarliga material.
• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär och heller inte

med farliga ämnen eller under vatten.

• Apparaten startar inte om automatiskt om strömmen bryts.
• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör som

beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.

Skydda instrumentet
• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med nätspän-

ningen.

• Apparaten får endast användas med originalnätaggregatet.
• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller slag.
• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.

FARA

FARA

FARA

Säkerhetsanvisningar

VARNING

SV

Advertising
This manual is related to the following products: