Turvallisuusohjeet – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 57

Advertising
background image

57

UTTD_c_022014

Oman turvallisuutesi vuoksi
Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata kaik-

kia turvallisuusohjeita.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
• Laitetta ei saa jättää valvomatta.

Laitetta ei saa käyttää ilman koeputkea, muuten

pyörivä kiinnitystappi saattaa aiheuttaa tapatur-
man.

• Käytä kuulonsuojaimia, kun käytät koeputkea BMT-20 ja BMT-50.

Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vas-

taavia henkilö kohtaisia suojavarusteita. Muuten
vaaraa voivat aiheuttaa:
- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- ruumiinosien, hiusten, vaatteiden ja korujen

takertuminen.

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja palamat-

tomalle alustalle.

• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Laite ei sovellu käsikäyttöön.
• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöker taa. Älä

käytä vaurioituneita osia.

• Varmista, että kansi on kierretty tiukasti paikalleen.
• Varmista ennen käynnistystä, että putki on tiukasti kiinni laitteen pika-

liittimessä.

• Putken saa asettaa paikalleen ja poistaa vain, kun moottori on

pysähtyneenä.

IKA

®

-putkia saa käyttää vain suljettuina. Pysäytä

laite heti, jos ainetta pääsee putkesta ja puhdista
laite.

• Avaa putki varovasti, sillä aine voi lämmetä energian lisäyksen seurauk-

sena ja putkessa saattaa olla ylipaine: ainetta voi roiskua putkesta, käytä
suojavarusteita.

ÄLÄ koske näytteeseen, seokseen tai jätteisiin

käsin, kun käsittelet tartunta- tai myrkyllisiä mate-
riaaleja. Käytä suojakäsineitä, laboratoriotakkia ja
tarvittaessa myös suojalaseja.

• Suurin sallittu aineen lämpötila on 40 °C.
• Käytä vain IKA

®

: n hyväksymiä koeputkia.

• Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, joissa täri styksen

aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee myös muita ener-
gialisäyksiä esim. auringonvalosta.

• Vaaraa voivat aiheuttaa esyttyvät materiaalit.
• Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallisten ainei den kä-

sittelyyn eikä veden alla.

• Laite ei käynnisty itsestään sähkökatkoksen jälkeen.
• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet-kap palees-

sa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

Laitteen suojaamiseksi
• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Laitetta saadaan käyttää vain yhdessä alkuperäisen verkkolaitteen

kanssa.

• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.

VAARA

VAARA

VAARA

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

FI

Advertising
This manual is related to the following products: