Инструкции за безопасност – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 67

Advertising
background image

67

UTTD_c_022014

За Вашата защита
• Прочетете цялото ръководство за експлоатация, преди да

започнете работа с уреда и спазвайте инструкциите за без-

опасност.

• Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията, правилата за

охрана на труда и техника на безопасност.

• Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за всички мяс-

то.

• Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само обучен пер-

сонал.

• Уредът трябва винаги да бъде под наблюдение по време на екс-

плоатация.

Работете с уреда само с поставена епруветка, в

противен случай съществува опасност от нара-
няване от въртящия се монтажен щифт.

• При работа с епруветка BMT-20 или BMT-50 носете средства за

защита на слуха.

Носете лични предпазни средства в съответ-

ствие с класа на опасност на обработваната
среда. В противен случай съществува опасност
от нараняване поради:
- пръскане на течности;
- изхвърляне на части;
- захващане на части от тялото, косата, части

от облеклото и накити.

• Поставете уреда да стои свободно върху равна, стабилна, чиста,

нехлъзгава, суха и огнеупорна повърхност.

• Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
• Уредът не е подходящ за ръчно управление.
• Уредът може да се нагрее по време на експлоатация.
• Преди всяка употреба проверявайте уреда и принадлежностите за

повреди. Не използвайте повредени части.

• Внимавайте капакът да е здраво завит.

• Преди пускане на уреда в експлоатация проверете дали епрувет-

ката е здраво фиксирана към байонетната връзка на задвижващия
механизъм.

• Поставяйте и сваляйте епруветката само при спрял двигател.

Епруветките IKA

®

се използват само в затворе-

но състояние. Ако от епруветката излезе обра-
ботвана среда, незабавно изключете уреда и
го почистете.

• След употреба отваряйте епруветката внимателно, тъй като поради

предадената при обработката енергия обработваната среда може да
се е загряла и в уреда да се е създало свръхналягане: обработваната
среда може да пръсне навън, затова носете лични предпазни средства.

НЕ докосвайте с ръце пробата, сместа или

отпадъците, когато работите с инфекциозни
или токсични материали. Носете предпазни
ръкавици, лабораторна престилка и при нужда
предпазни очила.

• Температурата на обработваната среда не бива да надвишава 40 °C.
• Използвайте само одобрени от IKA

®

епруветки.

• Обработвайте само среди, които не реагират опасно на допълни-

телната енергия, произвеждана чрез обработката. Това важи и за
допълнителна енергия, произвеждана по друг начин, като напр.
чрез светлинно облъчване.

• Отчитайте опасностите, свързани със запалимите материали.
Не използвайте уреда във взривоопасна атмосфера, с опасни ве-

щества и под вода.

• След прекъсване на електрозахранването уредът не се включва от-

ново автоматично.

• Безопасната работа е гарантирана само с принадлежностите, опи-

сани в раздел „Принадлежности“.

За защита на уреда
• Данните за напрежението върху типовата табелка трябва да съвпа-

дат с мрежовото напрежение.

• Уредът може да се използва само с оригиналния захранващ адаптер.
• Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.
• Уредът може да се отваря само от квалифициран персонал.

ОПАСНОСТ

Инструкции за безопасност

ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ

BG

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ

Advertising
This manual is related to the following products: