Varnostna navodila – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 62

Advertising
background image

62

UTTD_c_022014

Za vašo zaščito
• Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in upo-

števajte varnostna navodila.

• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo pri-delu

ter preprečevanje nesreč.

• Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
• Napravo je dovoljeno uporabljati samo pod nadzorom.

Napravo uporabljate samo z nameščeno cevjo, si-

cer obstaja ne-varnost poškodb zaradi vrtečega se
zatiča v nastavku.

• Pri delu z napravo Tube BMT-20 in BMT-50 nosite zaščito za sluh.

Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom

nevarnosti medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja
nevarnost:
- brizganja tekočin
- hitrega izmeta delov
- ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.

• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in negorljivo

podlago z dovolj prostora.

• Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
• Naprava ni namenjena za ročni pogon.
• Med delovanjem se lahko naprava segreje.
• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoš kodovani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.

• Pazite, da je pokrov trdno privit.
• Pred zagonom pazite, da je cev trdno priključena na bajonetni priključek

pogona.

• Cev namestite in snemite samo pri mirujočem motorju.

Cevi IKA

®

je dovoljeno uporabljati samo, če so

zaprte. Če medij izteče, napravo takoj izklopite in
očistite.

• Po uporabi cev previdno odprite, saj se lahko zaradi prenosa energije

medij segreje, kar lahko povzroči nadtlak v posodi: Medij lahko brizgne
iz posode, zato nosite svojo zaščitno opremo.

Pri delu s kužnimi ali strupenimi materiali se vzorca,

zmesi ali odpadka NE dotikajte z dlanmi. Nosite

zaščitne rokavice, laboratorijsko haljo in po potrebi
še zaščitna očala.

• Temperatura medija ne sme presegati 40 °C.
• Uporabljajte samo cevi, ki jih je odobrilo podjetje IKA

®

.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne energije. To

velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlob nega obsevanja.

• Pazite na nevarnost zaradi vnetljivih materialov.
• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmosferah, z nevarni-

mi snovmi in pod vodo.

• Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi napetosti se naprava znova ne za-

žene samodejno.

• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju "Oprema".

Za zaščito naprave
• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno nape-

tostjo.

• Napravo je dovoljeno uporabljati samo z originalnim omrežnim napa-

jalnikom.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Napravo sme odpreti le strokovno osebje.

NEVAR-

NOST

Varnostna navodila

OPOZORILO

SL

NEVAR-

NOST

NEVAR-

NOST

Advertising
This manual is related to the following products: