Sikkerhedshenvisninger – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 55

Advertising
background image

55

UTTD_c_022014

Beskyttelsesforanstaltninger
Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær op-

mærksom på sikkerhedsforskrifterne.

• Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og bestemmelser

om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

• Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for alle.
• Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
• Apparatet må kun anvendes under opsyn.

Brug kun apparatet med påsat Tube, ellers er der

fare for kvæstelser p.g.a. den roterende holdestift.

• Brug høreværnet BMT-20 og BMT-50, når der arbejdes med Tube.

Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fare-

klassen af det medie, der skal bearbejdes. Ellers
kan da opstå fare p.g.a.

- stænk af væsker
- dele, der slynges ud

- kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smyk-

ker, der kan blive fanget.

• Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør og

ildfast overflade.

• Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
• Apparatet er ikke egnet til manuel drift.
• Apparatet kan blive varmt under driften.
• Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anvendelse.

Beskadigede dele må ikke bruges.

• Kontrollér, at låget er skruet ordentligt fast.
• Kontrollér før ibrugtagningen, at Tube er fastgjort til drevets bajonetlås.
• Tube må kun sættes på hhv. fjernes, mens motoren står stille.

IKA

®

Tubes må kun anvendes i lukket tilstand. Sluk

straks for apparatet, hvis medium kommer ud, og
rens apparatet.

• Efter anvendelsen skal Tube åbnes forsigtigt, da mediet kan opvarmes

p.g.a. energitilførslen og danne overtryk i beholderen: Medium kan
sprøjte ud; brug beskyttelsesudstyret.

Rør IKKE ved prøven, blandingen eller affaldet

med hænderne, hvis der arbejdes med infek-
tiøse eller giftige materialier. Brug beskyttelses-
handsker, laboriekittel og om nødvendigt også
beskyttelsesbriller.

• Mediets temperatur må ikke overskride 40 °C.
• Brug kun Tubes, der er godkendt af IKA

®

.

• Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved bearbejd-

ningen er ubetænkelig. Dette gælder også for anden energi tilførsel,
f.eks. fra lys.

• Vær opmærksom på farer, som skyldes antændelige materialer
• Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosionsfare, med farlige

stoffer og under vand.

• Apparatet starter ikke igen af sig selv efter en afbrydelse af strømfor-

syningen.

• Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som beskrives

i kapitlet “Tilbehør”.

Beskyttelse af apparatet
• Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med netspæn-

dingen.

• Apparatet må kun anvendes sammen med den oprindelige netadapter.
• Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
• Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.

FARE

FARE

FARE

Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL

DA

Advertising
This manual is related to the following products: