Wskazówki bezpieczeństwa – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 59

Advertising
background image

59

UTTD_c_022014

Ochrona użytkownika
• Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję

obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu dostępnym

dla wszystkich.

• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez przeszko-

lony personel.

• Pracujące urządzenie powinno być nadzorowane.

Używać urządzenie tylko z nałożonym naczyń-

kiem, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeń-
stwo zranienia przez wirujący kołek mocujący.

• W trakcie używania naczyńka BMT-20 i BMT-50 należy chronić słuch.

Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpo-

wiednie do klasy niebezpieczeństwa używanego
medium. W przeciwnym wypad ku istnieje zagro-
żenie spowodowane:
- pryskaniem cieczy
- wypadnięciem części
- wciągnięciem części ciała, włosów, fragmentów

odzieży i ozdób.

• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, antypoślizgowej, suchej i ognio-

trwałej powierzchni.

• Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do trybu ręcznego.
• Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod ką- tem

uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.

• Należy upewnić się, czy przykrywka jest dokładnie dokręcona.
• Przed uruchomieniem należy upewnić się, czy naczyńko jest prawidłowo

zamocowane w uchwycie.

• Naczyńko należy zakładać i zdejmować tylko przy unieruchomionym

silniku.

Zakładane naczyńka IKA

®

muszą być dokładnie

zamknięte. W razie zauważenia wypływu zawar-
tości naczyńka na zewnątrz, należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i wyczyścić je.

• Po zakończeniu cyklu pracy urządzenia, należy ostrożnie otwierać na-

czyńko, gdyż doprowadzona energia może spowodować ogrzanie
zawartości i wystąpienie nadciśnienia wewnątrz naczyńka. Zawartość
może wytrysnąć na zewnątrz – należy stosować wyposażenie ochronne.

Podczas prac z materiałami zakaźnymi lub trują-

cymi NIE należy dotykać rękoma próbek, mie-

szanek oraz odpadów. Należy nosić rękawice
ochronne, fartuch laboratoryjny oraz, jeśli to
konieczne, okulary ochronne.

• Temperatura zawartości naczyńka nie powinna przekraczać 40 °C.
• Należy stosować wyłącznie naczyńka zalecane przez IKA

®

.

• Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powoduje emis ji ener-

gii. Odnosi się to również do innych emisji energii, np. z powodu działa-
nia promieni słonecznych.

• Uwzględnić zagrożenia wynikające z stosowania materiałów łatwopal-

nych.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli w powietrzu nagromadziły się substan-

cje wybuchowe, a także nie stosować do substancji nie bezpiecznych i
pod wodą.

• W razie przerwy w dostawie prądu urządzenie nie włączy się samo-

czynnie.

• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opi sanymi w

rozdziale “Akcesoria”.

Ochrona urządzenia
• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się zga-

dzać z napięciem sieciowym.

• Urządzenie powinno być używane tylko z oryginalnym zasilaczem.
• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifiko wany

personel.

ZAGROŻE-

NIE

Wskazówki bezpieczeństwa

PL

ZAGROŻE-

NIE

OSTRZEŻE-

NIE

ZAGROŻE-

NIE

Advertising
This manual is related to the following products: