Veiligheidsinstructies – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 41

Advertising
background image

41

UTTD_c_022014

Voor uw bescherming
Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inberijfstel-

ling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

• Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften inzake de

veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevallenpreventie in acht.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen toegan-

kelijk is.

• Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
• Het apparaat mag uitsluitend onder toezicht worden gebruikt.

Gebruik het apparaat uitsluitend terwijl de tube is

aangebracht, anders bestaat er gevaar voor letsel
vanwege de draaiende opnamestift.

• Draag een gehoorbescherming bij het werken met de tube BMT-20 en

BMT 50.

Draag de persoonlijke beschermingen die nodig

zijn volgens de gevarenklasse van het medium dat
verwerkt wordt. Verder bestaat er gevaar door:
- wegspattende vloeistoffen
- weggeslingerde delen
- vastraken van lichaamsdelen, haar, kledingstuk-

ken en sieraden.

• Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijvaste, droge

en vuurvaste ondergrond.

• De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
• Het apparaat is niet bedoeld voor handbediening.
• Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
• Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de accesoires niet

beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

• Let erop dat het deksel goed vastgeschroefd is.
• Let er vóór de inbedrijfstelling op dat de tube vast op de bajonetver-

binding van de aandrijving is vastgezet.

• De tube mag alleen worden aangebracht en verwijderd bij stilstaande

motor.

• De IKA

®

tubes mogen uitsluitend in gesloten toe-

stand worden gebruikt. Schakel het apparaat on-
middellijk uit als het medium naar buiten komt, en
maak het apparaat schoon.

• Open de tube na het gebruik voorzichtig, aangezien het medium door

energie-inbreng warm kan worden en er overdruk in het vat wordt opge-
bouwd: het medium kan naar buiten spatten, draag uw beschermingen.

Raak de sonde, het mengsel of het afval NIET met

uw handen aan als u met besmettelijk of giftig
materiaal werkt. Draag veiligheidshandschoenen,
een laboratoriumjas en indien nodig ook een vei-
ligheidsbril.

• De temperatuur van het medium mag niet hoger zijn dan 40 °C.
• Gebruik uitsluitend door IKA

®

toegestane tubes.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken veroor-zaakte

energie-inbreng geen problemen met zich mee zal brengen. Dit geldt
ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door licht straling.

• Let op gevaar door brandbare materialen.
• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen, met ge-

vaarlijke stoffen of onder water.

• Na een onderbreking in de elektrische voeding begint het apparaat niet

vanzelf weer te werken.

• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires die

beschreven worden in het hoofdstuk ”Accessoires”.

Voor de bescherming van het apparaat
• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeenstemmen

met de netspanning.

• Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de oorspronkelijke

voedingsadapter.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten of slaan.
• Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.

GEVAAR

GEVAAR

GEVAAR

Veiligheidsinstructies

WAAR-

SCHUWING

NL

Advertising
This manual is related to the following products: