Drošības norādes – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 65

Advertising
background image

65

UTTD_c_022014

Jūsu drošībai
• Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie to-

šanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.

• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības un

negadījumu novēršanas noteikumus.

• Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
• Ierīci drīkst ekspluatēt tikai tad, ja tās darbība tiek nepārtraukti uzrau-

dzīta.

Ekspluatējiet ierīci tikai, ja tai uzlikts trauciņš, pretē-

jā gadījumā pastāv risks savainoties ar rotējošo asi.

• Strādājot ar Tube

BMT-20 un BMT-50, vienmēr lietojiet trokšņu slā-

pēšanas austiņas.

Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši

apstrādājamā materiāla bīstamības klasei. Pretējā
gadījumā pastāv risks, jo var:
- izšļakstīties šķidrums,
- izslīdēt detaļas,
- ieķerties ķermeņa daļas, mati, apgērba gabali vai

rotaslietas.

• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas, sausas un

ugunsizturīgas virsmas.

• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
• Iekārta nav piemērota manuālai lietoš-anai.
• Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās aprī kojums

nav bojāti. Neizmantojiet bojātas detaļas.

• Uzmaniet, lai trauciņa vāks ir cieši uzskrūvēts.
• Pirms ekspluatācijas sākšanas pārliecinieties, ka trauciņš ir stingri

nofiksēts bajonetē.

• Trauciņu drīkst uzlikt un noņemt tikai tad, kad dzinējs ir pilnībā apstājies.

IKA

®

Tubes trauciņus drīkst lietot tikai slēgtā veidā.

Ja medijs izšļakstās, nekavējoties izslēdziet ierīci un
notīriet to.

• Pēc lietošanas trauciņu atveriet uzmanīgi, jo energijas pieplūšanas re-

zultātā medijs var sasilt un traukā var rasties pārspiediens. Medijs var
izšļākties pāri trauka malai, tādēļ lietojiet aizsargaprīkojumu.

NEAIZTIECIET ar rokām paraugu, maisījumu vai

atkritumus, ja strādājat ar inficētiem vai indīgiem
materiāliem. Lietojiet cimdus, laboratorijas uzsvārci
un, ja nepieciešams, uzlieciet arī aizsargbrilles.

• Medija temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.
• Levietojiet tikai IKA

®

aļautos trauciņus.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies energija

ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem energijas rašanās vei diem, piemē-
ram, gaismas stariem.

• Ņemiet vērā, ka pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzliesmojošām vielām.
• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīstamām vielām un

zem ūdens.

• Ja ir bijis elektroenergijas padeves pārtraukums, ierīce neatsāks darbo-

ties automātiski.

• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīkojums” ap-

rakstīto aprīkojumu.

Ierīces drošībai
• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegumam.
• Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ar originālo kontaktdakšu.
• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.

BĪSTAMI

Drošības norādes

BRĪDINĀ-

JUMS

LV

BĪSTAMI

BĪSTAMI

Advertising
This manual is related to the following products: