Sikkerhetshenvisninger – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 56

Advertising
background image

56

UTTD_c_022014

Personlig sikkerhet
Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke apparatet,

og følg sikkerhetsanvisningene.

• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene for helse,

miljø og sikkerhet.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
• Apparatet må aldri brukes uten at noen er tilstede.

Bruk apparatet bare når Tube-en er satt på, ellers

er det fare for personskade på grunn av den rote-
rende festestiften.

• Bruk alltid hørselvern når du arbeider med Tube BMT-20 og BMT-50.

Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fa-

reklassen til mediumet som skal bearbeides. Ellers
kan det være fare for:

- væskesprut
- deler som slynges ut
- kroppsdeler, hår, klær og smykker som setter seg

fast

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann

bestanding overflate.

• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
• Apparatet er ikke egnet for hånddrift.
• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke på skader.

Skadde deler skal ikke brukes.

• Pass på at lokket er skrudd godt på.
• Før apparatet tas i bruk, pass på at Tube-en er skikkelig festet på driven-

hetens bajonettfeste.

• Tube-en skal bare settes på og tas av når motoren er av.

IKA

®

-Tubes må bare brukes med lokket på. Slå

straks av apparatet hvis medium kommer ut, og
rengjør apparatet.

• Åpne Tube-en forsiktig etter bruk, ettersom energitilførselen kan føre til

at mediumet varmes opp og danner overtrykk i beholderen: Medium kan
skvette ut, bruk derfor ditt personlige verneutstyr.

IKKE berør sonden, blandingen eller avfallet

med hendene når du arbeider med smittefar-
lige eller giftige materialer. Bruk beskyttelses-
hansker, laboratoriefrakk og eventuelt også
beskyttelsesbriller om nødvendig.

• Temperaturen på mediumet må ikke overskride 40 °C.
• Bruk bare Tubes som er frigitt av IKA

®

.

• Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres under bear beidingen.

Dette gjelder også andre energiformer som f eks lys stråling.

• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes brannfarlige ma-

terialer

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, med farlige

stoffer og under vann.

• Etter et strømbrudd starter apparatet ikke av seg selv igjen.
• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapit let

«Tilbehør» brukes.

Beskyttelse av apparatet
• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med netts pennin-

gen.

• Apparatet må bare brukes med den originale kontaktnettadapteren.
• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
• Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.

FARE

FARE

FARE

Sikkerhetshenvisninger

ADVARSEL

NO

Advertising
This manual is related to the following products: