Ohutusjuhised – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 64

Advertising
background image

64

UTTD_c_022014

Teie kaitseks
• Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi ja

järgige ohutusnõudeid.

• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimse eeskirju.
• Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
• Seadet võib kasutada üksnes järelevalve all.

Seadet võib käivitada üksnes pealeasetatud katsu-

tiga, vastasel korral võivad pöörlevad detailid põh-
justada vigastusi.

• Tube BMT-20-ga ja BMT-50-ga töötades kandke kõrvaklappe.

Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödel-

dava vahendi ohuklassile. Vastasel korral esineb
oht, mis tuleneb:
- vedelike pritsimisest
- osade väljaviskamisest
- kehaosade, juuste, rõivaosade ja ehete vahele-

tõmbamisest.

• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemis kindlale, kui-

vale ja tulekindlale pinnale.

• Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
• Seade ei sobi käsitsi kasutamiseks.
• Töö käigus võib seade kuumeneda.
• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke kahjus-

tusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

• Jälgige, et kaas oleks korralikult peale kruvitud.
• Enne käivitamist jälgige, et katsuti oleks kindlalt ajami bajonettliidesega

fikseeritud.

• Katsuti pealepanekuks ja äravõtmiseks tuleb mootor seisata.

IKA

®

katsuteid võib kasutada üksnes suletuna. Kui

aine välja tuleb, seisake kohe mootor ning puhas-
tage seade.

• Pärast kasutamist avage katsuti ettevaatlikult, kuna energia rakendamine

võib ainet soojendada ning anumas tekib ülerõhk: aine võib välja pritsi-
da, kandke kaitsevarustust.

Töötamisel nakkavate või mürgiste materjalidega

ÄRGE puudutage proovi, segu või jääke kätega.
Kandke kaitsekindaid, laborimantlit ja vajadusel ka
kaitseprille.

• Aine temperatuur ei või ületada 40 °C.
• Kasutage ainult IKA

®

poolt lubatud katsuteid.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest ti gitud

energia andmine on kindel. See kehtib ka teiste energiaallikate, näi-
teks valguskiirguse puhul.

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb kergesti süttivatest materjalidest.
• Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, ohtlike ainetega

ja vee all.

• Voolukatkestuse järel ei hakka seade iseenesest tööle.
• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu peatükis

Lisaosad”.

Seadme kaitseks
• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
• Seadet võib kasutada vaid originaalpistikuga.
• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.

OHT

Ohutusjuhised

HOIATUS

ET

OHT

OHT

Advertising
This manual is related to the following products: