Biztonsági utasítások – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 61

Advertising
background image

61

UTTD_c_022014

Az Ön védelme érdekében
• Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati utasí-

tást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és bale-

setelhárítási szabályok irányelveit.

• A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzáférhet.
• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott szemé

lyzet dolgozzon.

• A készülék csak felügyelet mellett működtethető.

A készüléket csak felhelyezett csővel működtesse,

különben a forgó felvevőcsap miatt sérülés veszé-
lye áll fenn.

• Ha BMT-20 és BMT-50 csővel dolgozik, viseljen fülvédőt.

Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osz-

tályának megfe lelő személyes védőeszközöket. A
veszélyforrások a következők:
- folyadékok kifröccsenése
- részecskék kirepülése
- testrészek, haj, ruhadarabok és ékszerek elragadása.

• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszásmentes, száraz és

tűzálló felületre.

• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
• A készülék kézi működtetésre nem alkalmas.
• Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék vagy

valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.

• Ügyeljen arra, hogy a fedelet szilárdan felcsavarja.
• Üzembe helyezés előtt ügyeljen arra, hogy a csövet szilárdan rögzítse a

hajtómű bajonettzárára.

• A csövet csak álló motor mellett helyezze be és vegye ki.

Az IKA

®

csöveket csak zárt állapotban szabad

használni. Ha az anyag kifolyik, azonnal kapcsolja
ki a készüléket és tisztítsa le.

• Használat után a csövet óvatosan nyissa ki, mivel az energia bevitele az

anyagot felmelegítheti, és az edény nyomás alá kerül. Az anyag kifröcs-
csenhet, viselje a védőfelszerelését.

A szondát, a keveréket, ill. a hulladékot kézzel

NE érintse meg, amennyiben fertőző vagy mér-

gező anyaggal dolgozik. Viseljen védőkesztyűt,
laboratóriumi köpenyt, valamint – szükség ese-
tén – védőszemüveget.

• Az anyag hőmérséklete ne emelkedjen 40 °C fölé.
• Csak az IKA

®

által engedélyezett csöveket használjon.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás so-rán át-

adott energia jelentéktelennek minősül. Ez érvényes más energia (pl.
fényenergia) bevitelénél is.

• Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel gyúlékony anyagok keze-

lésénél.

Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtérben, ves zélyes

anyagokkal és víz alatt.

• Az áram hozzávezetés megszakadása után a készülék magától nem indul

el újra.

• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt tartozé kok al-

kalmazásával lehet dolgozni.

A készülék védelme érdekében
• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyezzen meg

a hálózati feszültséggel.

• A készülék csak az eredeti hálózati csatlakozóval működtethető.
• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• A készüléket csak szakember nyithatja fel.

VESZÉLY

VESZÉLY

VESZÉLY

Biztonsági utasítások

FIGYELEM

HU

Advertising
This manual is related to the following products: