Bezpečnostní upozornění – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 60

Advertising
background image

60

UTTD_c_022014

K Vaší ochraně
Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtěte ná-

vod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajiš-tění bez-

pečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné pra-

covníky.

• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
• Přístroj se smí provozovat pouze pod dohledem.

Přístroj používejte jen s nasazenou nádobkou, ji-

nak vzniká nebezpečí úrazu rotujícím upínacím
hrotem.

• Při práci s přístrojem Tube BMT-20 a BMT-50 používejte ochranu sluchu.

Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu

s třídou nebez pečí zpracovávaného média. Jinak
vyvstává ohrožení vlivem:
- vystřikování kapalin,
- vymrštěním součástí,
- zachycením částí těla, vlasů, kusů oděvu a oz-

dob nebo šperků.

• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, su chou a

ohnivzdornou plochu.

• Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
• Přístroj není vhodný pro ruční provoz.
• V provozu se může přístroj zahřívat.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a přís lušenství

poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.

• Dbejte na to, aby bylo pevně našroubováno víko.
• Před uvedením do provozu dbejte na to, aby byla nádobka pevně nasa-

zena na bajonetovém uzávěru pohonu.

• Nádobku nasazujte a snímejte jen se zastaveným motorem.

Nádobky IKA

®

je povoleno používat jen uza-

vřené. Pokud začne médium unikat, přístroj
ihned zastavte a vyčistěte ho.

• Po aplikaci nádobku opatrně otevřete, protože přenosem energie se mé-

dium může zahřát a v nádobce může vzniknout přetlak. Médium může
vystříknout, a proto používejte ochranné vybavení.

Pokud pracujete s infekčním nebo jedovatým

materiálem, vzorku, směsi ani odpadu se NE-

DOTÝKEJTE holýma rukama. Noste ochranné

rukavice, laboratorní plášť, a je-li to třeba, také
ochranné brýle.

• Teplota média nesmí překročit 40 °C.
• Používejte pouze nádobky schválené společností IKA

®

.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem zpraco vání

neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např. vlivem
ozáření světlem.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem zápalných materiálů.
Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbuchem, s nebez-

pečnými látkami a pod vodou.

• Po přerušení přívodu napájení se přístroj samostatně nerozeběhne.
• Bezpečná práce je zajištěná pouze s  příslušenstvím, které je popsáno

v kapitole “Příslušenství”.

Na ochranu přístroje
• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím

elektrické sítě.

• Přístroj se smí provozovat pouze s originálním síťovym zdrojem.
• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na přís lu šenství.
• Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

CS

NEBEZPEČÍ

Advertising
This manual is related to the following products: