Bezpečnostné pokyny – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 63

Advertising
background image

63

UTTD_c_022014

Pre vašu ochranu
• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zaria de-

nia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochranu zdra-

via pri práci a na predchádzanie úrazom.

• Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
• Zariadenie sa môže prevádzkovať iba pod dohľadom.

Zariadenie prevádzkujte iba s nasadenou tubou, v

opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo porane-
nia rotujúcim nasadzovacím kolíkom.

• Pri práci s tubou BMT-20 a BMT-50 používajte chránič sluchu.

Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zod-

povedajúce triede nebezpečenstva upravované-
ho média. Nedodržaním tejto požia davky vzniká
ohrozenie v dôsledku možnosti:
- Odstrekujúcich kvapalín
- Vymršťovania dielcov
- Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý a ne-

horľavý povrch.

• Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
• Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
• Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenst vo nie je

poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.

• Dbajte, aby bol kryt pevne naskrutkovaný.
• Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby bola tuba pevne zaistená na

bajonetovom uzávere pohonu.

• Tubu nasadzujte a vyberajte iba ak je motor tuby v kľude.

Tuby IKA

®

sa mô žu prevádzkovať iba v uzavretom

stave. Ak unikne médium, zariadenie okamžite
vypnite a vyčistite.

• Po použití otvárajte tubu opatrne, médium sa totiž môže dodanou ener-

giou zohriať a v nádobe sa môže vytvoriť pretlak: médium môže vystrek-
núť, používajte osobné ochranné pomôcky.

Pri práci s infekčnými alebo toxickými materiálmi

sa rukami nedotýkajte vzorky, zmesi ani odpadu.
V prípade potreby používajte ochranné rukavice,
laboratórny plášť a ochranné okuliare.

• Teplota média nesmie prekročiť 40 °C.
• Používajte iba tuby schválené spoločnosťou IKA

®

.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri úprave

nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostatné príčiny
zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v súvislos-

ti s horľavými materiálmi.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpečenst vom vý-

buchu.

• Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie neuvádza samo

znova do prevádzky.

• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré sa popi-

suje v kapitole “Príslušenstvo”.

Na ochranu zariadenia
• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku za- riadenia.
• Zariadenie sa môže prevádzkovať iba s originálnym zásuvným napájacím

zdrojom.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo prís lušenstva.
• Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.

NEBEZPE-

ČENSTVO

Bezpečnostné pokyny

UPOZOR-

NENIE

SK

NEBEZPE-

ČENSTVO

NEBEZPE-

ČENSTVO

Advertising
This manual is related to the following products: