Indicaţii de siguranţă – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 68

Advertising
background image

68

UTTD_c_022014

Pentru protecţia dumneavoastră
• Vă rugăm să citiţi integral instrucţiunile de utilizare înainte de punerea în

funcţiune şi să respectaţi indicaţiile de siguranţă.

• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi prevederile pentru pro-

tecţia muncii şi prevenirea accidentelor.

• Păstraţi Instrucţiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru întreg personalul.
• Asiguraţi-vă că numai personalul instruit lucrează cu aparatul.
• Aparatul trebuie supravegheat în permanenţă în timpul funcţionării.

Utilizaţi aparatul numai cu tubul montat. În caz con-

trar există risc de rănire din cauza ştiftului rotativ de
preluare.

• Purtaţi antifoane atunci când lucraţi cu tubul BMT-20 sau BMT-50.

Purtaţi echipamentul de protecţie personală cores-

punzător clasei de pericol a materialului procesat.
În caz contrar, pot exista următoarele pericole:
- stropire cu lichide
- proiectarea în afară a unor piese
- prinderea unor părţi ale corpului, părului, haine-

lor şi bijuteriilor

• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, stabilă, curată, antiderapantă, us-

cată şi rezistentă la foc.

• Picioarele aparatului trebuie să fie curate şi nedeteriorate.
• Aparatul nu se pretează pentru exploatare în regim manual.
• În timpul funcţionării, aparatul se poate încălzi.
• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi ca aparatul şi accesoriile să nu fie dete-

riorate. Nu folosiţi piese deteriorate.

• Verificaţi înşurubarea fermă a capacului.
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că tubul este fixat ferm pe

închiderea tip baionetă a sistemului de antrenare.

• Montaţi şi detaşaţi tubul numai cu motorul oprit.

Tuburile IKA

®

trebuie să fie închise în timpul utili-

zării. Dacă există pierderi de substanţă, opriţi ime-
diat aparatul şi curăţaţi-l.

• Deschideţi cu atenţie tubul după utilizare, deoarece substanţa se poate

încălzi din cauza surplusului de energie ducând la suprapresiune în reci-
pient: substanţa poate stropi, purtaţi echipament personal de protecţie.

NU atingeţi mostra, mixtura sau deşeurile cu

mâna, atunci când lucraţi cu materiale infecţioase
sau substanţe toxice. Purtaţi mănuşi de protecţie,
halat de laborator şi, dacă este necesar, ochelari de
protecţie.

• Temperatura substanţei nu trebuie să depăşească 40 °C.
• Utilizaţi numai tuburi aprobate de IKA

®

.

• Procesaţi numai substanţe în cazul cărora surplusul de energie apărut

în timpul procesării este inofensiv. Acest lucru este valabil şi în privinţa
energiei produse sub alte forme, de exemplu prin iradiere luminoasă.

• Atenţie la riscul provocat de materiale inflamabile.
• Nu utilizaţi aparatul în atmosferă explozivă, cu substanţe periculoase

sau sub apă.

• Aparatul nu porneşte automat după o întrerupere a alimentării electrice.
• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile descrise în capitolul

Accesorii”.

Pentru protecţia aparatului
• Tensiunea indicată pe plăcuţa de tip trebuie să corespundă cu cea a

reţelei de alimentare.

• Aparatul poate fi operat numai cu fişa de alimentare originală.
• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului sau accesoriilor.
• Aparatul poate fi deschis numai de personal calificat.

PERICOL

Indicaţii de siguranţă

ATENŢIO-

NARE

RO

PERICOL

PERICOL

Advertising
This manual is related to the following products: